Триметиламин-N оксидазата може да е показателна за по-висок риск за смърт при периферна артериална болест01/06/2017

Пациенти със заболявания на периферните артерии и високи кръвни нива на триметиламин-N оксидазата (TMAO) са с по-ниска петгодишна преживяемост от случаи с хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) и ниски нива на този отпаден продукт от храносмилането, показаха резултати от проучване, публикувани в Journal of the American Heart Association (1).

Изследователите смятат, че този показател (TMAO) може да идентифицира хората, при които прогнозата може да се подобри с налагане на определени диетични мерки.

Изследването е направено в Cleveland Clinic при 821 пациенти с ХАНК. Средната възраст е 66 години, а 66 % са мъже. Направен е изходен скрининг за коронарна болест и кръвен тест за TMAO. Участниците са проследени за петгодишен период между 2001 и 2007 година.

TMAO се образува от чревната микрофлора при разграждането на червените меса, яйцата и различни други животински продукти от традиционната ,,западна диета“. Метаболизмът и състава на интестиналната флора имат широки индивидуални различия и нивата на ТМАО и други отпадни продукти могат да варират при отделни хора, дори при една и съща диета.

Проучвания показаха, че повишените нивата на TMAO потенцират атеросклерозата и увеличават сърдечносъдовия риск. Разбирането на функционалните промени и механизми, които свързват чревната микрофлора и повишения риск за ХАНК, може да даде нови насоки за по-стриктна диета и специфично поведение при определени болни с ХАНК.

Установено е, че честотата на смъртни случаи както в по-близък, така и в отдалечен период е повишена пропорционално на увеличените кръвни нива на TMAO при болните с ХАНК. При сравнение между тези с най-ниски и най-високи нива на TMAO, последните са с 2.7 с по-висока вероятност за смърт в рамките на петгодишното проследяване.

Тези резултати не доказват, че високите нива на ТМАО са причина за артериалното увреждане или смъртта, но убедително показват, че има взаимовръзка. Вече има разработени тестове за клинично определяне на нивата на TMAO и приложението им би позволило определяне на болните с ХАНК с повишен риск.

Използвани източници:

1. Senthong V., Wang Z., Fan Y. et al Trimethylamine N-Oxide and mortality risk in patients with peripheral artery disease. J Am Heart Assoc. 2016 Oct; 5(10): e004237 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5121520/

2. Tang W., Wang Z., Levison B. et al. Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. N Engl J Med. 2013;368:1575-1584 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1109400