Оценка на алгоритъма на Европейското кардиологично дружество за диагностика на миокардния инфаркт01/06/2017

Ново проучване показа, че препоръчаният в последното клинично ръководство на Европейското кардиологично дружество (ESC) алгоритъм за изключване на остър миокарден инфаркт (ОМИ) през първия час може да е недостатъчно чувствителен за нуждите на спешната диагностика (1).

ESC утвърди алгоритъм за диагностика на ОМИ, базиран на изследване на високо специфичен тропонин на час 0 и час 1 (0/1 час алгоритъм) от постъпването на болния. В клиничната практика този подход дава възможност за минимизиране на фалшиво положителните резултати, докато клиницистите в спешните центрове разчитат на тестове с висока специфичност за отхвърляне на ОМИ.

В болници в Нова Зеландия, Австралия и Канада са използвани високоспецифичните тестове за тропонин I (hs-cTnI) и T (hs-cTnT) за определяне плазмените нива на тропонин при болни, явяващи се с гръдна болка и съмнение за остър коронарен синдром (ОКС).

Данните за ОКС са интерпретирани независимо от поне двама лекари. Приложимостта на алгоритъма на ESC е оценена чрез чувствителността и процента на отхвърлена диагноза ОКС, и чрез позитивна предсказваща стойност (PPV) и процента на диагностицираните ОКС.

Серийни изследвания на hs-cTnT и hs-cTnI са направени при 2222 пациенти. Алгоритъмът с hs-cTnT е изключил 1425 (64.1%) с чувствителност от 97.1% (95%CI: 94.0 до 98.8%) и е установил ОКС при 292 (13.1%) с PPV от 63.4% (57.5 до 68.9%). Алгоритъмът с hs-cTnI отхвърля ОКС при 1205 (54.2%) с чувствителност от 98.8% (96.4 до 99.7%) и диагностицира 310 (14.0%) с PPV от 68.1% (62.6 до 73.2%).

Чувствителността на препоръчаната от ESC бърза диагностика – алгоритъм 0/1 час за отхвърляне на ОМИ с hs-cTn е недостатъчна, за да позволи на спешните медици спокойно да изпратят болните у дома. Тези алгоритми биха могли да са полезни за идентифициране на случаите с нужда от по-бърза намеса. Установената PPV е умерена и за двата теста.

Тестовете за hs-cTn се използват навсякъде освен в САЩ. Основната полза от бързите тестове е определянето на пациентите с висок риск за исхемия – това обяснява желанието да се изработи лесен и ефикасен алгоритъм за целта. Такъв подход е използван в проучването APACE*.

Първоначално, ниските нива на тропонин (<2 ng/l за hs-cTnI Abbott и <5 ng/l hs-cTnT Roche) или незначима динамика за първия час (<2 ng/l hs-cTnI и =5 ng/l hs-cTnT) насочват към диагноза ОМИ.

Валидирането на тези алгоритми, все още е далеч от желаното, независимо от факта, че са включени в препоръките на ESC.

* APACE – Advantageous Predictors of Acute Coronary Syndromes Evaluation

Използван източник:

1. Pickering J., Greenslade J., Cullen L. et al Assessment of the European Society of Cardiology 0 Hour/1 Hour algorithm to rule out and rule in acute myocardial infarction. Circulation 2016 http://circ.ahajournals.org/content/early/2016/10/14/CIRCULATIONAHA.116.022677