Регресията на атеросклеротичната коронарна плака е възможна01/03/2017

Лечението с инхибитора на пропротеин конвертаза субтилизин кексин тип 9 (PCSK9) evolocumab намалява значително обема на атеросклеротичните плаки на коронарните артерии, показаха резултатите на проучването GLAGOV*, публикувани в Journal of the American Medical Associations – JAMA (1).

Предишни проучвания с интраваскуларен ултразвук (IVUS) установиха, че статините забавят прогресията и дори предизвикват регресия на коронарната атеросклероза, която е пропорционална на степента на понижение на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) в плазмата.

До момента, обаче, за нито един друг клас медикаменти, понижаващ стойностите на LDL-C, не е доказана регресия на плаката в IVUS проучване. Най-ниските постигнати стойности на LDL-C на фона на лечение преди ерата на PCSK9 инхибиторите е около 1.6 mmol/l.

PCSK9 инхибиторите намаляват допълнително и значимо стойностите на LDL-C, добавени към терапията със станини, но ефектите им върху прогресията/регресията на коронарната атеросклероза не бяха известни до оповестяването на резултатите от GLAGOV.

Участниците в него са 968, всички с исхемична болест на сърцето (ИБС) и почти всички на терапия със статини. Пациентите са с проведена селективна коронарна артериография (СКАГ), показваща 20-50% стеноза на някоя от коронарните артерии.

Всички са на оптимална доза статин от поне четири седмици, с LDL-C >2.1 mmol/l или между 1.6 и 2.1 mmol/l при наличие на допълнителни рискови фактори. Болните са рандомизирани на evolocumab 420 mg подкожно веднъж на месец или на плацебо за 76 седмици, като се провежда серийно изследване с IVUS за оценка на атероматозния обем.

Както се очаква, пациентите на терапия с evolocumab постигат по-ниски стойности на LDL-C в сравнение с тези на плацебо (0.95 спрямо 2.4 mmol/l). На фона на плацебо атероматозният обем леко нараства по време на 18-месечното проследяване, докато в групата с evolocumab обемът на плаката намалява (p<0.0001).

На фона на монотерапия със статин, 47% от пациентите показват регресия на атероматозния обем, а 53% – прогресия. При комбиниране на статин с evolocumab ситуацията се обръща: регресия се наблюдава в 64% от случаите, а прогресия – в 36% (p<0.0001).

Описаните резултати остават валидни при анализ в различни, предварително специфицирани подгрупи, според възрастта, пола, изходните стойности на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-C), наличието на захарен диабет и интензитета на терапията със статин.

Ползите от комбинираната терапия, в сравнение с монотерапията със статин, се наблюдават и в подгрупата с изходен LDL-C <1.8 mmol/l. Честотата на нежеланите лекарствени реакции не се различава съществено в двете рамена. Не е описана повишена честота на нововъзникнал диабет, миалгия или неврокогнитивни реакции, дори при достигане на средни стойности на LDL-C <1.0 mmol/l.

* GLAGOV – Global Assessment of Plaque Regression With a PCSK9 Antibody as Measured by Intravascular Ultrasound

Използван източник:

1. Nicholls S., Puri R., Anderson T. et al. Effect of evolocumab on progression of coronary disease in statin-treated patients: The GLAGOV randomized clinical trial. JAMA, November 2016 http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2584184