Антихипертензивна терапия при пациенти с лош комплайънс – фиксираната комбинация ramipril + amlodipine01/03/2017

Антихипертензивното лечение с фиксираната комбинация в една таблетка ramipril + amlodipine (Egiramlon на Egis) намалява значително стойностите на артериалното налягане (АН), показва добра поносимост и ниска честота на странични ефекти. Има добра ефикасност при болни с наднормено тегло и затлъстяване и повишава придържането към терапията.

Честотата на разпространение на артериална хипертония (АХ) в Европа е 30-45% от общата популация с рязко увеличаване при напредване на възрастта. Една огромна група от хора, доближаваща половината от населението над определена възраст, е изложена на въздействието на този рисков фактор. В голямата си част тези хора се нуждаят от лечение.

Всеки трети хипертоник във възрастта 35-44 години не знае за заболяването си. Половината от тези, които знаят, че имат АХ, не се лекуват. А сред приемащите антихипертензивна терапия контролът на АН не е задоволителен при приблизително двама от трима мъже и при всяка втора жена.

Хипертониците със затлъстяване се нуждаят по-често от комбинирана терапия и от по-високи дози на медикаментите, като вероятността да не се достигне до прицелните стойности на АН при тях е по-висока. Затлъстяването е и независим рисков фактор за развитие на резистентна на лечение АХ.

Една от причините за недостатъчната ефективност на антихипертензивната терапия е неподходящият избор на медикаменти от страна на лекуващия лекар, приложението на лекарства в субоптимални дози и липсата на обучение за правилна промяна в начина на живот. Освен това, има данни, че комплайънсът към терапията е по-нисък при хората със затлъстяване.

Употребата на комбинирана антихипертензивна терапия в една таблетка, като ramipril/amlodipine, е един от методите за увеличаване на придържането към терапевтичния режим.

Комбинираната терапия с инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) и блокер на калциевите канали (ССВ) е една от препоръчваните антихипертензивни комбинации, когато монотерапията не е ефективна и като инициална терапия при значително повишени изходни стойности на АН или при случаи с повишен сърдечносъдов риск.

През 2016 бяха публикувани резултатите от проучването на Simony (1) от университета в Будапеща, в което са включени 9 052 болни с метаболитен синдром, с умерена до средно тежка хипертония, проследени шест месеца. Крайната цел е установяване на ефективността и безопасността на фиксираната комбинация ramipril/amlodipine съответно в дози 5/5, 5/10, 10/5 или 10/10 mg.

Прицелните стойности за АН са 140/90 и 140/85 mmHg за групата със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), като началната доза е определена индивидуално и титрирана на три последващи визити.

От включените болни 63% (5 707) са се придържали към протокола на проучването до шестия месец. Средната възраст за тези пациенти е 61.3+/-12 години, като 2 736 (47.9%) са мъже. Прицелните стойности на АН в края на шестия месец достигат 74% от участниците.

Понижението на АН е статистически значимо:

– Систолното АН намалява от 158.7+/-8.97 на първа визита до 131.6+/-7.73 mmHg на трета визита (p<0.0001)

– Диастолното АН – от 91.9+/-7.3 до 79.8+/-12.2 mmHg (p<0.0001)

Комбинацията ramipril/amlodipine е показала добра поносимост при всички изследвани с метаболитен синдром.

Типичен пример за значението на използването на антихипертензивни комбинации в една таблетка (фиксирани комбинации) е проведеното по-ранно проучване на Olszanecka-Glinianowicz и сътр. (2) от университета в Катовице, Полша, публикувано през 2013 година. То обхваща 24 240 хипертоници, чиято антихипертензивна терапия до момента съдържа ramipril 5/10 mg и amlodipine 5/10 mg.

Лечението се променя с използване на фиксирана комбинация в една таблетка ramipril/amlodipine, в същите дози на отделните компоненти, каквито пациентът е приемал преди включването.

По време на проследяването дозата на ramipril и на amlodipine в комбинираната терапия може да се повишава по преценка на лекуващия лекар. Ефективността на антихипертензивната терапия се повишава от 32.9% изходно до 76.5% в края на проследяването.

При болните с наднормено тегло и със затлъстяване, шансът за достигане до прицелните стойности на АН е по-нисък в сравнение с този при хората с нормално телесно тегло: съотношение на шанса/odds ratio (OR) 0.70, 95% доверителен интервал (ДИ) 0.61-0.81 при наднормено телесно тегло и OR 0.49, 95% ДИ 0.42-0.57 при затлъстяване.

Поносимостта към терапията с Egiramlon е оценена като добра или много добра при 98.8% от хипертониците с нормално телесно тегло, 98% от тези с наднормено тегло и 96% от тези със затлъстяване. Честотата на нежеланите лекарствени реакции е много ниска – 0.35% в цялата група, независимо от телесното тегло.

Оценката на пациента за терапията (степента на удовлетвореност) след преминаване към комбинация в една таблетка е с въпросник, по следната скала: 1 – няма разлика; 2 – комбинираната терапия е по-удобна, защото не трябва да се поглъщат две таблетки; 3 – пациентът е удовлетворен, защото се чувства по-добре и е по-лесно да запомни редовно да приема медикамента; 4 – болният е много доволен от ефекта на лечението и удобството на прием на медикамента.

За високо ниво на удовлетвореност към комбинираната терапия ramipril/amlodipine съобщават 57% от участниците с нормално телесно тегло, 55% от тези с наднормено тегло и 51% от затлъстелите.

Заключението на авторите на проучването е, че комбинираната антихипертензивна терапия с една таблетка ramipril/amlodipine е много ефективна в изследваната популация, с леко понижение на ефикасността на фона на наднормено телесно тегло и затлъстяване.

Използвани източници:

1. Simonyi G. Мonitoring of effectiveness of ramiprilamlodipine фixed combination in metabolic syndrome, a non-interventional trial (the Ramses study). Journal of Hypertension 2016; 34, Supplement 2: е278 http://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2016/09002/_PP_26_18__MONITORING_OF_EFFECTIVENESS_OF.823.aspx

2. Olszanecka-Glinianowicz M., Smertka M., Almgren-Rachtan A. et al. Ramipril/amlodipine single pill – effectiveness, tolerance and patient satisfaction with antihypertensive therapy in relation to nutritional status. Pharmacological Reports 2014; 66:1043-1049 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S173411401400231X