Triplixam – комбинация от perindopril, indapamide и amlodipine – както тримата мускетари са различни, но взаимно допълващи се и по-силни заедно



01/11/2016

В проучването UKPDS* (продължило 8.4 години), при 1148 пациенти с диабет тип 2 и артериална хиперотония (АХ), стриктен контрол на артериалното налягане (АН) е бил възможен само при лечение с минимум две лекарствени средства при 60% от пациентите и с минимум три медикамента при 29%.

В България, 75% от хипертониците не са контролирани, а 3/4 са с висок сърдечносъдов риск. Има различни причини за това: болният може да не взема предписаните медикаменти (“инертност на пациента”); прием на неефективна комбинация или странични нежелани ефекти.

Според метаанализ, публикуван през 2007 година (1), придържането на пациента към предписаната терапия се повишава с над 20% при използване на фиксирана антихипертензивна комбинация в една таблетка, а оттам се подобрява и контролът на АН.

Антихипертоничните лекарства действат по множество различни пътища и поради това комбинацията от различни съставки, с различни механизми на действие, е разумен подход за постигане на контрол на АН. Най-използваните фиксирани комбинации включват до три медикамента.

В ръководствата на ESC/ESH от 2013 са утвърдени редица двойни комбинации, в това число инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (АCEi) и диуретик, и АCE-i и блокер на калциевите канали (ССВ) (2), които се препоръчват непосредствено след монотерапия. Подчертава се, че използването на фиксирана комбинация, подобрява придържането към терапията.

Комбинацията perindopril, indapamide и amlodipine води до забележително намаляване на смъртността. Ако направим анализ на данните от широкомащабните клинични проучвания с perindopril, с indapamide и комбинацията им, ще видим доказателства, натрупани от лечението на над 50 000 пациенти.

Данните от проучването PIANIST* (3) показаха значима редукция на АН - изходно АН 160.5+/-13.3/93.8+/-8.7 mmHg се понижава след четиримесечна терапия с 28.3+/-13.5/13.8+/-9.4 до 132.2+/-8.6/80.0+/-6.6 mmHg (p<0.0001).

Прицелните стойности на АН се постигат при 72% от пациентите и съответно от 81 и 91% от тези, с предшестваща терапия с АCEi/хидрохлоротиазид (HCT) и бета-блокер/HCT.

Тези факти са подкрепени от анализ на проучванията ADVANCE* и ADVANCE-CCB*, които оценяват намаляването на смъртността при пациенти, които в първоначалната част на проучването с активно лечение са приемали perindopril и indapamide с добавяне на ССВ.

Анализът на ADVANCE показва, че болните с изходно лечение с ССВ amlodipine, сравнени с тези, които са били без amlodipine, са били с много по-добри резултати по време на проучването. Това изследване доказва по-нататъшно 28% редуциране на смъртността при пациенти, приемащи тройната комбинация.

Ползите са много впечатляващи, без това да бъде голяма изненада. Те са в унисон с вече описаните проучванията с perindopril и indapamide (HYVET*, PROGRESS* и ADVANCE), както и с резултата от ASCOT*, с комбинацията от perindopril и amlodipine.

Когато тези три медикамента са комбинирани, няма изненада, че ще се получи по-нататъшен благоприятен ефект. Това несъмнено води до по-голям брой пациенти с постигнат контрол на АН.

Фиксираната комбинация периндоприл, индапамид и амлодипин (Triplixam) би могла да бъде приложена при широка група пациенти с ІІ и ІІІ степен АХ. Eдна голяма част от болните, при които не се достига контрол с два медикамента (във фиксирана или свободна комбинация), се нуждаят от тази тройна комбинация.

Най-голямото предимство на подхода с фиксирана комбинация е подобрението на комплайанса. Това e изключително важно за пациентите, които с една единствена таблетка, използваща фактически три лекарства, ще могат да постигнат оптимален контрол на АН.

Изводите за клиничната практика:

- Комбинираната антихипертензивна терапия с фиксирана комбинация показва значимо подобрение на контрола на АН.

- Тройната терапия с perindopril, indapamide и amlodipine се свързва със сигнификантно намаление на риска за сърдечносъдова смъртност

- Употребата на фиксирани комбинации в една таблетка подобрява придържането към лечението

* Акроними на клинични проучвания:

ADVANCE - Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation ASCOT - Anglo Scandinavian Cardiac Outcomes Trial

HYVET - HYpertension in the Very Elderly Trial

PIANIST - Perindopril-Indapamide plus AmlodipiNe in high rISk hyperTensive patients

PROGRESS - Preventing Strokes by Lowering Blood Pressure in Patients With Cerebral Ischemia

UKPDS - Hypertension in the Very Elderly Trial

Използвани източници:

1. Bangalore S., Kamalakkannan G., Parkar S., Messerli F. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med. 2007 Aug;120(8):713-9 www.amjmed.com/article/S0002-9343(06)01151-X/abstract

2. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013; 34;2159-2219 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/28/2159.long

3. Toth K. Antihypertensive efficacy of triple combination perindopril/indapamide plus amlodipine in high-risk hypertensives: Results of the PIANIST study (Perindopril-Indapamide plus AmlodipiNe in high rISk hyperTensive patients). Am J of Cardiovascular Drugs Apr. 2014; 14 (2):137-145 http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-014-0067-2