Комбинацията минерал-кортикоиден рецепторен агонист със sacubitril/valsartan е по-безопасна от тази с enalapril01/11/2016

Минерал-кортикоиден рецепторен агонист (MRA) в комбинация със sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis), води до по-лека степен на хиперкалиемия за разлика от комбинацията MRA с инхибитора на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕi) enalapril (1) при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) и понижена систолна функция на лява камера, показа нов анализ на проучването PARADIGM-HF.

Пиковите нива на калий също са по-високи с еналаприл и MRA, отколкото със сакубитрил/валсартан и MRA, въпреки че честотата на тежка хиперкалиемия (K>5.5 mmol/l) не се различава статистически значимо в двете групи.

В PARADIGM-HF пациентите са рандомизирани на две групи: добавяне на ангиотензин-рецептор неприлизинов инхибитор (ARNI) - sacubitril/valsartan или на enalapril към стандартната терапия за СН. Най-честите странични ефекти в проучването са хипотония, хиперкалиемия и влошаване на бъбречната функция.

Новите данни, докладвани на Научните сесии на Американската сърдечна асоциация (AHA)* 2016, сочат, че ARNI, който покачва нивата на натриуретичните пептиди, намалява риска за развитието на хиперкалиемия на фона на лечение с MRA, в сравнение с други комбинации между MRA и инхибитори на ангиотензин-алдостероновата система (RAAS).

Основният извод за клиничната практика е, че когато е необходимо да се комбинира MRA с RAAS инхибитор, е по-безопасно това да е sacubitril/valsartan отколкото ACEi.

MRA доказано намаляват болестността и смъртността при пациенти със симптоматична СН и понижена фракция на изтласкване на лява камера (ФИ), но често болните не получават тази терапия, поради опасенията на клиницистите, че в комбинация с RAAS инхибитори увеличават риска от хиперкалиемия.

Повече от половината от 8399 пациенти в PARADIGM изходно приемат MRA, в съответствие с клиничните показания. Болните със СН II-IV функционален клас по NYHA и ФИ </=40% са рандомизирани в групи с enalapril 10 mg и sacubitril/valsartan 97/103 mg, двукратно дневно.

Болните на терапия с MRA (4671 души, 55.6%), са по-млади, с по-ниска ФИ, по-ниско систолно артериално налягане (САН), по-ниска честота на исхемична болест на сърцето, по-чести хоспитализации и по-тежки симптоми на СН, в сравнение с тези, които не са на тази терапия.

Сред лекуваните с MRA серумните нива на калий се покачват повече в групата с enalapril (разлика 0.05-0.10 mmol/l) и инцидентите на тежка хиперкалиемия (K >6.0 mmol/l) са по-чести, сравнено със sacubitril/valsartan - 146 (6.1%) срещу 103 (4.5%). Промените в стойностите на креатинина са сходни в групите.

Тези резултати потвърждават препоръките за лечение на СН (2), че симптоматичните болни със СН клас II-III по NYHA, които толерират терапия с ACEi или ARB, за допълнително намаляване на смъртността, следва да преминат на терапия с sacubitril/valsartan.

* PARADIGM-HF - Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure

AHA - American Heart Association

Използвани източници:

1. Desai А., Vardeny О., Claggett В. et al. Reduced risk of hyperkalemia during treatment of heart failure with mReceptor antagonists by use of sacubitril/valsartan compared with enalapril. A secondary analysis of the PARADIGM-HF trial. JAMA Cardiol, November 2016 http://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2583456

2. Yancy C., Jessup M., Bozkurt B. et al.2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological therapy for heart failure: An update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2016, May 2016 http://circ.ahajournals.org/content/circulationaha/early/2016/05/18/CIR.0000000000000435.full.pdf