Детската ехокардиография – история и настояще01/11/2016

Д-р Иван Велковски е детски кардиолог и ехокардиографист, който работи в Националната кардиологична болница.

В интервю, той описва (разбира се, доста специализирано) работата си и апаратурата, която използва:

- Откога се занимавате с детска ехокардиография?

- Започвах в България през 1978 година. Тогава използвахме моноскан Picker. Сега разполагаме с последен клас ехокардиографски апарат - Philips Еpiq платформа 2016 година. Panta rhei - всичко тече, всичко се променя, както е забелязал древногръцкият философ Хераклит ...

- Какво е специфично за това изследване при децата?

- Особености на ехокардиографията (ЕхоКГ) в кардиологичната практика при децата са:

- широк възрастов и диагностичен диапазон - от пренатални пациенти до адултна ЕхоКГ

- непрекъснато нарастващ относителен дял на комплексните вродени сърдечни малформации

- водеща роля в спешната детска кардиология - бърза диагноза и адекватни решения

- нарастваща „тежест” на ЕхоКГ метода в периоперативния „мениджмънт” на пациентите в детската кардиохирургия

- изнасяне на ЕхоКГ диагностична дейност в операционната зала, интензивния сектор и реанимацията

- протоколна необходимост от висок клас ЕхоКГ апаратура за целите на транскатетърните интервенции в детската кардиология

В този контекст осъвременихме ултразвуковата апаратура с технически спецификации в приблизително следния диапазон:

- обновена ултразвукова система с мощна мултипроцесорна архитектура

- възможност за бърза паралелна обработка на изображенията

- необходимост от висока разделителна способност - анализ на крайно комплексна анатомия при вродените малформации

- нужда от прецизно формиране на ултразвуковия лъч и мощна мултипроцесорна платформа за бърза и адекватна обработка на потоци от данни за анатомични, функционални, 3D и 4D изображения в реално време - крайно целесъобразни в неонаталната и пренатална кардиология

- широк обхват на честотите на трансдюсерите - по възможност от 1 до 20 MHz

- по-голяма честотност на разкадриране - над 2800 кадъра в секунда - важно предимство в детската ЕхоКГ

- оптимизиран (и по-голям от досегашните платформи) брой на цифровите канали за обработка на ултразвуковия поток - оптимален за конфигурация xMatrix

- нов, оптимизиран тип адаптивна обработка за по-качествено изображение с XRES усъвършенствана филтрация на „брума” и артефактите

- адекватен капацитет на дисковото пространство - над 3ТВ, обработка на огромен масив от данни при децата

- включена в системата технология SONO CT за обединен (композитен) образ в реално време - подчертано ефективна при деца

- Какви режими на работа използвате?

- Имаме възможност да използваме:

- двуразмерно (2D) изображение с осъвременена технология за пулсово кодиране, с възможност за оформяне и смесване на честотите на ултразвуковия поток

- режими М-mode, M-mode color Doppler, M-mode tissue Doppler, анатомичен M mode

- режим Live 3D echo изображения

- режим 3D4D изображения (реконструкции) и 3D изображения с цветно кодиран Доплер, 4D изображения: изключително ефективни за целите на детската кардиохирургия и в изследване на функцията

- режим live xPlane: едновременно показване на образи в две равнини и в реално време

- автоматична оптимизация на Доплер - оптимизация на кръвотока и корекция на ъгъла с един бутон

- режим тъканен Доплер (TDI)

- високо дефинитивна лупа с възможност за обхождане на образа

- режим кино памет

- пълен DICOM пакет: за извличане и симултанно изобразяване на образи от всички образни диагностични системи

- С какви трансдюсери разполагате?

Имаме:

1. Монокристален матричен широколентов секторен кардиологичен трансдюсер с разширен честотен обхват от 1 до 5 MHz, спецификация Х5.1

- за кардиологично приложение при деца и възрастни

- конструиран с 3040 елемента с уеднаквени свойства и характеристики на пиезокристалите

- поддържа следните режими на работа: 2D, 3D, 4D, високочестотни триразмерни кадри, 4D с цветно кодиран Доплер, всички видове Доплер, М-режим, 3D цветен zoom , режим за анализ на вродени сърдечни малформации (ВСМ), електронно ротиране 0-360 градуса, XRES, autoSCAN/iSCAN

- възможност да поддържа контрастни ЕхоКГ изследвания при деца и възрастни

2. Монокристален матричен широколентов секторен педиатричен кардиологичен трансдюсер с честотен обхват от 2 до 7 MHz, спецификация X7-2 - за кардиологични цели при деца и новородени, както и за епикардиална интраоперативна ЕхоКГ.

- Какъв софтуер използвате?

Използваме:

- Софтуер за XMATRIX, XPLANE and live3D/4D - за поддръжка на матричните трансдюсери в 2D и 4D режими - с възможност за виртуално ротиране на 2D изображението и цветния поток без въртене на трансдюсера - предимство при деца/кърмачета и новородени

- Софтуерен пакет за 2D количествени изчисления в кардиологията: 2DQ bundle:

- ROI plug in - количествени изчисления в регион на интерес - включва анализ на тъканен, цветен Доплер и контрастни изследвания

- автоматична оценка на сърдечната кинетика - aCMQ plug-in - генерира рапорти в табличен вид, 17-сегментен модел и автоматично измерване на обеми и LVEF

- автоматични 2D и Стрейн изчисления - генерира измервания за глобална и регионална функция на ЛК, базирани на избран анатомичен двуразмерен изглед. Осигурява и speckle tracking анализ за оценка кинетиката на предсърдия и камери

- Стрейн изчисления - базирани на тъканния Доплер чрез потребителски избрани М-линии, включващи отваряне/затваряне на аортна и митрална клапи за изобразяване на лявокамерната механика

- Софтуерен пакет за 3D количествени изчисления в кардиологията Cardiology 3DQ bundle - осигурява софтуерно 3D волуметрия с точни изчисления на обеми, 3D фракция на изтласкване на лява камера, лявокамерна маса, ударен обем. Прецизен анализ на глобалната и регионална кинетика, базирана на 17-сегментен модел (позволява оценка на диссинхронност и дискинезия на ЛК)