Добре известни и нови факти за lercanidipine01/09/2016

Lercanidipine е дихидропиридинов (DHP) блокер на калциевите канали (ССВ) с добре известни нефропротективни ефекти на фона на добра поносимост. През последните години продължават да се натрупват нови данни за някои специфични протективни качества на медикамента, които му осигуряват предимство пред други антихипертензивни лекарства.

Терапията с lercanidipine е ефикасна и добре поносима, осигурява добро придържане и е без сериозни нежелани лекарствени реакции, характерни за DHP CCBs

Мащабното проучване ELYPSE* включва повече от 9 000 участници на средна възраст 63 години, с артериална хипертония (АХ) първа и втора степен и на терапия с DHP CCB (1). Това лечение се заменя с lercanidipine 10 mg еднократно дневно и групата се проследява три месеца.

Изходното артериално налягане (АН) е 160.1+/-10.2 mmHg за систолното и 95.6+/-6.6 mmHg за диастолното, сърдечната честота (СЧ) е 77.3+/-9.3 удара/мин. Още в края на първия месец се отчита значително понижение на систолното и диастолно АН с известно допълнително намаление през следващите два месеца. В края на третия месец стойностите са 141.4+/-11.3 и 83.1+/-6.9 mmHg, съответно, СЧ 75.2+/-8.2 удара/мин (p<0.001 спрямо изхода за всички сравнения).

Честотата на срещане на нежелани лекарствени реакции (НЛР) е ниска, което води до много малка честота на прекъсване на терапията - под 1%.

Lercanidipine намалява НЛР от предшестващо лечение с други DHP CCB

Италианско проучване (Lercanidipine Challenge Trial) сравнява поносимостта към lercanidipine спрямо тази към други DHP CCBs, като amlodipine, felodipine, nitrendipine и nifedipine в гастроинтестинална терапевтична система (GITS) (2). Включени са само пациенти, които имат специфични за ССВ нежелани лекарствени реакции.

Дизайнът на проучването е отворен и включва четириседмично преминаване на lercanidipine, последвано от друг четириседмичен период на връщане към изходната терапия.

Резултатите показват, че при сходни нива на АН, lercanidipine е свързан със значително по-ниска честота на оток около глезените, зачервяване, обрив, главоболие и замайване, в сравнение с други ССВs (p<0.001).

Изводът на авторите е, че в сравнение с останалите DHP CCBs, lercanidipine осигурява значително подобрена поносимост към терапията на фона на сходен антихипертензивен ефект.

Lercanidipine подобрява бъбречната функция

В изпитването ZAFRA*, при 203 болни с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) и липса на оптимален контрол на АН на фона на лечение с инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим - ACEi (63%) или ангиотензин-рецепторен блокер - ARB (37%), към терапията е добавен lercanidipine (3).

След шестмесечно проследяване, приемът на lercanidipine довежда до значително понижение на АН: от 162+/-17 до 132+/-12 mmHg за систолното и от 93+/-8 до 78+/-6 mmHg за диастолното АН.

Серумната концентрация на креатинин не се променя спрямо изходната, но клирънсът на креатинина се увеличава (изходна стойност: 41.8 ml/min, в края на проследяването: 45.8 ml/min, p=0.019).

Поносимостта към lercanidipine е добра (не са наблюдавани отоци), а като интересен допълнителен ефект от неговото приложение се отчита значимо понижение на стойностите на серумните липиди.

Същата група от автори изследва и антипротеинуричните ефекти на lercanidipine: при 68 пациенти с протеинурия (>500 mg дневно) и липса на оптимален контрол на АН. На фона на терапия с ACEi (51%) или ARB (49%) се добавя lercanidipine 20 mg дневно и групата се проследява шест месеца (4).

В края на периода на проследяване се наблюдава 33% понижение на степента на протеинурия (p<0.001). Контролът на АН се подобрява съществено на фона на lercanidipine.

Концентрацията на серумния креатинин и креатининовата екскреция остават непроменени. Отново се отчита значително понижение на стойностите на холестерола и триглицеридите.

Подобрение на когнитивната функция с lercanidipine

При 467 хипертоници на възраст над 40 години е включена терапия с lercanidipine 10 mg еднократно дневно (5). Шестмесечно проследяване оценява ефектите от лечението върху когнитивната функция (използваните тестове са Mini-Mental State Examination - MMSE и Trail Making Test - TMT) и върху АН.

На шестия месец се отчита понижение на АН от 154.4/95.3 mmHg изходно до 134.8/80.7 mmHg, с постигнат адекватен контрол на АН при 68% от участниците. Отчита се и подобрение на когнитивната функция на фона на лечение с lercanidipine: MMSE се повишава от 32.35+/-2.59 до 33.25+/-2.36, (p<0.0001).

Болните с добър контрол на АН показват по-добър резултат на MMSE в сравнение с тези без оптимално повлияване на стойностите на АН (p<0.05), като тази разлика става явна още в края на първия месец от лечението. Изводът на авторите е, че терапията с lercanidipine води до подобрение на когнитивната функция, особено в случаите с добър контрол на АН.

Нови данни за lercanidipine

Lercanidipine подобрява бъбречната функция при пациенти с проведена интервенция върху реналната артерия, показаха данните от проучване с 55 участници с атеросклеротична стеноза на ренална артерия и проведена интервенция (6). Lercanidipine 10-20 mg еднократно дневно е назначен след процедурата и приеман за срок от шест месеца.

Скоростта на гломерулна филтрация (eGFR) се увеличава съществено спрямо изходната стойност на шестия месец от терапията, въпреки че на третия месец все още не се отчита разлика. Количеството протеин в 24-часова урина намалява значително спрямо началната стойност.

В хода на проследяването, контролът на АН се подобрява, понижават се систолното и диастолно АН, необходимостта от антихипертензивни медикаменти намалява. Редуцира се скоростта на пулсовата вълна. Сериозни НЛР не са отчетени (при един пациент се описва лек оток около глезените).

Lercanidipine увеличава броя на циркулиращите ендотелни прогениторни клетки (ЕПК) и намалява системното възпаление при хипертоници. Броят на ЕПК отразява способността на съдовете да се регенерират и се понижава при наличие на рискови фактори.

Целта на скорошно италианско проучване е да анализира ефектите от приложение на lercanidipine върху циркулиращите ЕПК, както и върху индексите на възпаление и оксидативен стрес (7).

Включени са 20 хипертоници, лекувани за четири седмици с lercanidipine 20 mg еднократно дневно. След терапията броят на циркулиращите ЕПК се увеличава значително, а маркерите на възпаление и оксидативен стрес се понижават.

По този начин се доказват антиоксидантни и противовъзпалителни качества за lercanidipine, както и възможността му да подобрява съдовото ремоделиране и функция.

Lercanidipine понижава и стабилизира АН при хипертоници след мозъчен инсулт толкова ефективно, колкото amlodipine, но има някои предимства по отношение на безопасността, показаха данни от проучване със 104 участници с АХ и исхемичен мозъчен инсулт (8).

Болните са разделени на две групи: с lercanidipine 20 mg дневно и с amlodipine 10 mg дневно. Проследяването е четири седмици. Лечението започва още по време на острата фаза на инсулта.

И в двете групи се наблюдава значително понижение на систолното и диастолно АН, 24-часовото амбулаторно АН, дневните и нощни стойности на АН, и сутрешните пикове на АН. Стига се до стабилизиране на АН, измерено с помощта на индекси при амбулаторното мониториране на АН.

При лечение с lercanidipine, обаче, се отчита по-добър профил на поносимост в сравнение с amlodipine, с по-малко НЛР като общ брой и по-нисък процент на пациенти, при които се проявяват нежелани лекарствени реакции.

Изводите за клиничната практика:

- Lercanidipine е ефективен антихипертензивен медикамент с добра поносимост и по-ниска честота на НЛР в сравнение с други DHP CCB

- Lercanidipine проявява изразен нефропротективен ефект - повишава клирънса на креатинина и понижава протеинурията

- Невропротективният ефект на медикамента се запазва и при пациенти след проведена ренална артериална интервенция

- Терапията с lercanidipine води до подобрение на конгитивната функция при хипертониците

- След исхемичен мозъчен инсулт lercanidipine показва сходна антихипертензивна ефективност и възможност за стабилизиране на АН в сравнение с amlodipine, но има някои предимства пред последния медикамент по отношение на безопасността

- Lercanidipine повлиява благоприятно съдовите репаративни процеси, системното възпаление и оксидативния стрес

Доц. д-р Яна Симова

Сити Клиник - УМБАЛ, София

* ELYPSE - Eficacia de Lercanidipino y su Perfil de Seguridad

ZAFRA - ZAndip en Funcio`n Renal Alterada

Използвани източници:

1. Barrios V., Navarro A., Esteras A. et al. on behalf of the investigators of ELYPSE study. Antihypertensive efficacy and tolerability of Lercanidipine in daily clinical practice. The ELYPSE study. Blood Pressure 2002; 11: 95-100 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12035878

2. Borghi C., Prandin M., Dormi A. et al. Improved tolerability of the dihydropyridine calcium-channel antagonist lercanidipine: The Lercanidipine Challenge Trial. Blood Pressure 2003; 12 (sup1):14-21 http://dx.doi.org/10.1080/08038020310000087

3. Robles N., Ocon J., Gomez C. et al. Lercanidipine in patients with chronic renal failure: The ZAFRA Study. Renal Failure 2005; 1:73-80 http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1081/JDI-42801

4. Robles N., Romero B., Garcia de Vinuesa E. et al. Treatment of proteinuria with lercanidipine associated with renin-angiotensin axis-blocking drugs. Renal Failure 2010; 32 (2):192-197 www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08860220903541135?journalCode=irnf20

5. Tisaire-Sanchez J., Roma J., Camacho-Azcargorta I. et al. Assessment of cognitive function in patients with essential hypertension treated with lercanidipine. Vascular Health and Risk Management 2006; 2 (4):491-498 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1994004/

6. Peng M., Jiang X., Dong H. et al. Can lercanidipine improve renal function in patients with atherosclerotic renal artery stenosis undergoing renal artery intervention? Curr Med Res Opin. 2015; 31(1):177-82 www.tandfonline.com/doi/full/10.1185/03007995.2014.960071

7. De Ciuceis C., Rossini C., Tincani A. et al. Effect of antihypertensive treatment with lercanidipine on endothelial progenitor cells and inflammation in patients with mild to moderate essential hypertension. Blood Press. 2016; 19:1-7 www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08037051.2016.1184495?journalCode=iblo20

8. Cao T., Huynh V., Tran V. Effects of lercanidipine versus amlodipine in hypertensive patients with cerebral ischemic stroke. Curr Med Res Opin. 2015; 31(1):163-70 www.tandfonline.com/doi/abs/10.1185/03007995.2014.964855?journalCode=icmo20