Ефекти на trimetazidine върху левокамерната реполяризация и диастолна функция на фона на забавен коронарен кръвоток



01/06/2016

Лечението с trimetazidine повлиява положително електрокардиографските показатели, свързани с повишен риск за аритмия, и подобрява левокамерната диастолна функция при пациенти със забавен коронарен кръвоток, показаха резултатите от скорошно проучване, публикувани в списание Coronary Artery Disease (1).

Близо една трета от пациентите с гръдна болка, изпратени за инвазивно коронарно ангиографско изследване, нямат обструктивна коронарна болест. Това не означава, обаче, че коронарна патология липсва - при повече от три-четвърти от тях се намират данни за ендотелна дисфункция, коронарен спазъм, микроваскуларна дисфункция...

Забавеният коронарен кръвоток е важен патогенетичен фактор в генезата на гръдната болка, както при пациентите с микроваскуларна ангина, така и при тези с известна обструктивна коронарна болест, когато след планово стентиране или в хода на остър коронарен синдром, проходимостта на съда е възстановена, но времето, за което контрастът изпълва периферните разклонения на коронарните съдове, е значително повишено.

За това не е изненадващо, че наличието на забавен коронарен кръвоток е свързано с повишена честота на нежелани сърдечносъдови инциденти. Турски автори си поставя за цел да сравни 30 пациенти със забавен коронарен кръвоток и 30 души с нормални коронарни артерии, и да оцени ефектите от едномесечното приложение на триметазидин (1).

Авторите изследват някои електрокардиографски (ЕКГ) параметри, като дисперсия на Р вълната и на QT интервала, интервал между върха и края на Т вълната (Tp-e), съотношение между Tp-e и QT интервала, както и показатели на левокамерната диастолна функция с ехокардиография - съотношение на Е и А вълната на съответно ранно и късно диастолно пълнене на лява камера и съотношението между тъканните скорости на миокарда в ранната (Em) и късната (Am) диастола.

Тези ЕКГ показатели са предсказващи фактори за сърдечна аритмия, докато левокамерната диастолна функция има отношение към някои от симптомите на пациентите и е показател за засягане и ремоделиране на сърцето при различни състояния, най-често - при артериална хипертония.

При болните със забавен коронарен кръвоток се наблюдават следните промени в сравнение с контролната група:

- Увеличена дисперсия на Р вълната: 9.3+/-9.1 спрямо 22.9+/-11.6 (р=0.022)

- Удължена QT дисперсия: 32.3+/-11.1 спрямо 27.4+/-6.8 (р=0.032)

- По-дълъг Tp-e интервал: 103.1+/-18.6 спрямо 93.4+/-11.5 (р=0.017)

- По-високо съотношение Tp-e/QT: 0.236+/-0.03 спрямо 0.210+/-0.02 (р=0.001)

- Понижено съотношение E/A: 0.905+/-0.16 спрямо 0.986+/-0.12 р=0.037

- Редуцирано Em/Am съотношение: 0.918+/-0.19 спрямо 1.095+/-0.20 (р=0.006)

След приложение на trimetazidine за четири седмици при пациентите със забавен коронарен кръвоток се наблюдават следните положителни промени:

- Дисперсията на Р вълната се понижава: от 29.3+/-9.12 до 22.5+/-9.20 (р=0.022)

- Интервалът Tp-e намалява: от 97.3+/-6.6 до 88.2+/-16.4 (р=0.031)

- Tp-e/QT съотношението се понижава: от 0.22+/-0.03 до 0.20+/-0.31 (р=0.042)

- Диастолната функция на лява камера, оценена според съотношението Em/Am, се подобрява: от 0.918+/-0.19 до 1.095+/-0.20 (р=0.017)

Изводът на авторите е, че при болните със забавен коронарен кръвоток се наблюдават някои специфични ЕКГ промени, свързани с повишен аритмичен риск, както и нарушение на диастолната функция на ЛК.

В тази популация приложението на trimetazidine може да възстанови описаните промени и по този начин до подобри сърдечносъдовата прогноза.

Използван източник:

1. Suner A., Cetin M. The effect of trimetazidine on ventricular repolarization indexes and left ventricular diastolic function in patients with coronary slow flow. Coron Artery Dis. May 2016 http://journals.lww.com/coronary-artery/pages/articleviewer.aspx?year=9000&issue=00000&article=99314&type=abstract