Понижение на артериалното налягане за превенция на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност01/03/2016

При всяко намаление на систолното артериално налягане (АН) с 10 mmHg значително се намалява риска за значими сърдечносъдови събития (МАСЕ), исхемична болест на сърцето (ИБС), инсулт, сърдечна недостатъчност (СН), както и смъртността.

Зависимостта е валидна при различни изходни стойности на АН и разнообразни съпътстващи заболявания, според мащабен мета-анализ, публикуван в списание Lancet (1). Според получените резултати авторите препоръчват прицелната стойност на систолното АН на фона на антихипертензивна терапия да бъде <130 mmHg.

Ползите от понижението на АН за превенция на сърдечносъдови заболявания са добре известни. По-малко яснота, обаче, има по въпроса доколко тези ефекти се различават според изходните стойности на АН, наличието на съпътстващи заболявания или използвания клас медикаменти.

Широко коментирани в края на 2015 година бяха резултатите от ключовото проучване SPRINT*, което показа, че прицелна стойност за систолното АН 120 mmHg вместо 140 mmHg позволява по-добра сърдечносъдова протекция при високорискови пациенти.

Остана отворен въпросът, обаче, дали демонстрираните ползи могат да бъдат генерализирани и за групи от болни, изключени от SPRINT, като например тези с предшестващ инсулт или захарен диабет.

На този въпрос се търси отговор в най-големия до момента мета-анализ на проучвания с антихипертензивна терапия – той включва 123 рандомизирани клинични изпитвания (с 613 815 участници), публикувани в периода 1996-2015.

Антихипертензивните проучвания са считани като подходящи за включване в мета-анализа, при условие че съдържат най-малко 1000 пациенто-години проследяване във всяка една от изпитваните групи.

Основната находка потвърждава и разширява резултатите на SPRINT. За всяко понижение на систолното АН с 10 mmHg се наблюдава редукция на риска за:

– МАСЕ с 20% (относителен риск – RR – relative risk: 0.80, 95% доверителен интервал – CI – confidence interval 0.77-0.83)

– ИБС с 17% (RR: 0.83, CI 0.78-0.88)

– Инсулт с 27% (RR: 0.73, CI 0.68-0.77)

– СН с 28% (RR: 0.72, CI 0.67-0.78)

– Обща смъртност с 13% (RR: 0.87, CI 0.84-0.91)

– Ефектът върху честотата на изява на бъбречна дисфункция не е сигнификантен (RR: 0.95, CI 0.84-1.07)

Пропорционалната редукция на риска за всяко понижение на систолното АН с 10 mmHg се оказва подобна в проучванията с по-високи и тези с по-ниски изходни стойности на систолното АН. Дори се отчита тенденция за по-големи ползи от антихипертензивната терапия при изходно систолно АН <130 mmHg, при липса на J-крива за сърдечносъдова заболеваемост или смъртност**.

Положителните ефекти от понижението на систолното АН се наблюдават на фона на всички съпътстващи заболявания изходно, но като степен са по-слабо изразени (оставайки значими) при пациенти с предшестващ инсулт, диабет или хронично бъбречно заболяване.

При сравнение между отделните класове антихипертензивни медикаменти се установява, че бета-блокерите осигуряват по-слаба степен на превенция на МАСЕ, инсулт и бъбречна дисфункция в сравнение с останалите групи.

Блокерите на калцивите канали превъзхождат всички останали антихипертензивни медикаменти по отношение на профилактиката на инсулт, но отстъпват при превенцията на изява на СН, където водещо място заемат диуретиците.

Авторите на мета-анализа обобщават, че понижението на стойностите на АН редуцира съществено сърдечносъдовия риск, независимо от изходните стойности на АН и съпътстващите заболявания.

Резултатите са в подкрепа на въвеждане на нова прицелна стойност за систолното АН – <130 mmHg и на прилагане на интензивна антихипертензивна терапия при пациенти с анамнеза за сърдечносъдово заболяване, ИБС, инсулт, диабет, СН и хронично бъбречно заболяване.

* SPRINT – Systolic Blood Pressure Intervention Trial

** J-крива – термин, който се използва за означаване на повишен риск както при абнормно повишените, така и при прекомерно понижените стойности на даден показател

Използван източник:

1. Ettehad D., Emdin C., Kiran A. et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet, December 2015 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8 http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01225-8/abstract