Парадоксални факти01/03/2016

Разликата в заплатите на мъжете и жените кардиолози е съществена, според резултати от проучване, съобщени в рамките на Американските научни сесии и публикувани в Journal of the American College of Cardiology (15).

Участват 2 679 кардиолози, работещи в САЩ през 2013 година. Жените кардиолози работят по-често обща (не-инвазивна) кардиология – 53%, в сравнение с мъжете – 28%. На базата на оценка на извършената работа и продуктивността, жените кардиолози в тази група би трябвало да получават средна годишна заплата, която е с $31,749 повече отколкото получават в действителност.

Най-голямото провеждано досега проучване с пациенти със сърдечен арест (ROC) покава, че когато е проведена от екип от спешна помощ кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) с непрекъсната гръдна компресия и симултанна вентилация не е по-ефективна (а дори може да даде по-лоши резултати) от тактиката на гръдна компресия, прекъсната от изкуствено дишане.

Тези важни резултати, представени на Американските научни сесии и публикувани в New England Journal of Medicine (16), излизат само ден след като Американската сърдечна асоциация обнови ръководството си за кардиопулмонална ресусцитация, където за първи път препоръчва използването на непрекъсната гръдна компресия на базата на данни от няколко обсервационни проучвания с исторически контроли.

Новите рандомизирани данни – от проучване с повече от 23 000 участници – се приемат като най-окончателната информация по отношение на кардиопулмоналната ресусцитация до днес и предизвикаха много мнения за необходимостта от възможно най-скорошна промяна в клиничните ръководства.

В ROC 23 711 възрастни с не-травматичен сърдечен арест и лекувани от екипи на спешна помощ са рандомизирани на непрекъсната гръдна компресия и симултанна вентилация (интервенционална група) или на гръдна компресия, прекъсната от вентилация (контролна група).

Първичната крайна цел – преживяемост до изписване от болница – е 9% в интервенционалната и 9.7% в контролната група (р=0.07). Преживяемост с благоприятно неврологично развивие се наблюдава при 7 и 7.7%, съответно в интервенционалната и контролната група (р=0.09).

Тези резултати потвърждават необходимостта да се запази настоящата практика при КПР – компресия, прекъсната с вентилация. Това важи, обаче, само в случаите, когато КПР се провежда от екип на спешна помощ. При КПР от случаен наблюдател на сърдечен арест се препоръчва провеждане на непрекъсната гръдна компресия, освен ако наблюдателят не е трениран и има желание да проведе и вентилация.