Ivabradine е от полза при стабилна стенокардия



01/03/2016

Пациентите със стабилна ангина пекторис (САП), които приемат медикамента за понижение на сърдечната честота (СЧ) - ivabradine (Corlentor на Servier) - имат по-добро качество на живот в сравнение с тези на плацебо, показаха резултатите от подпроучване на изпитването SIGNIFY, публикувани в списание Circulation (1).

Ivabradine е селективен блокер на If каналите в синусовия възел и понижава СЧ без други хемодинамични ефекти (за сравнение: други понижаващи СЧ медикаменти, като бета-блокерите и калциевите антагонисти, намаляват артериалното налягане и силата на съкращение на сърдечния мускул).

Първоначалните резултати от SIGNIFY не показаха подобряване на прогнозата при болни със САП, но без прояви на сърдечна недостатъчност, когато ivabradine се добавя към стандартна терапия.

SIGNIFY включва 19 102 участници със стабилна ангина пекторис (САП), без прояви на сърдечна недостатъчност и със СЧ поне 70 удара в минута, които са рандомизирани на ivabradine 2 x 10 mg дневно или на плацебо към стандартната медикаментозна терапия, с прицелна СЧ в групата с ивабрадин между 55 и 60 уд/мин (2).

Периодът на проследяване е 27.8 месеца. За цялата изследвана група честотата на първичната крайна цел на проучването (съвкупност от сърдечносъдова смъртност и миокарден инфаркт) не се различава между двете рамена.

Трябва да се отбележи, че използваната доза на ivabradine в SIGNIFY (2 х 10 mg) е по-висока от стандартната доза на приложение на медикамента (2 x 7.5 mg), което може да оказва влияние върху крайния резултат.

Във връзка с резултатите от SIGNIFY, до момента медикаментът не намира своите позиции при лечение на пациенти със САП. Индикациите за приложение са свързани с лечението на сърдечна недостатъчност, където ivabradine е доказал своите ползи.

Въпреки това, според резултатите от цитираното подпроучване, има случаи, при които приложението на ivabradine на фона на САП би било от полза. Подпроучването обхваща 4 187 участници от общия брой 19 102 болни, включени в SIGNIFY. При тях е проведена оценка на качеството на живот с помощта на въпросника Seattle Angina Questionnaire и визуална аналогова скала, отразяваща здравния статус.

Пациентите са рандомизирани на ivabradine или на плацебо и проследени за три години. Проучването е двойно-сляпо. Изходните характеристики не се различават между двете групи. Подобрение в качеството на живот е отчетено и в двете рамена.

Степента на ограничение на физическия капацитет в края на шестия месец е значително по-ниска на фона на лечение с ivabradine в сравнение с плацебо, но на 12-ия месец разликата между двете групи става несигнификантна.

На края на първата година оценката на качество на живот, според визуалната аналогова скала и Seattle Angina Questionnaire, е по-висока при приемалите ivabradine спрямо тези на плацебо по отношение на честотата на стенокардни пристъпи (р<0.001) и усещането за болест (р=0.006).

Болните с най-лошо качество на живот изходно показват най-голямо подобрение на 12-ия месец - увеличава се физическият капацитет и се понижава честотата на ангинозни пристъпи (р=0.034).

Ефектът върху качеството на живот се запазва в продължение на цялото проследяване и пациентите, които приемат ivabradine имат по-добри резултати при всеки контролен преглед до 36-ия месец.

Това показва, че въпреки липсата на дългосрочно повлияване на физическия капацитет, ivabradine подобрява значително индексите на качество на живот при дългосрочен прием. Дали това е валидно за всички пациенти със САП, или за определени подгрупи, все още не е известно.

Резултатите са забележителни, защото популацията в SIGNIFY е със стабилна стенокардия и получава още изходно, преди включване в проучването, оптимална медикаментозна антиангинозна терапия. Освен това, при тези пациенти липсват индикации за реваскуларизация при рандомизиране, което говори за приемливо изходно качество на живот.

Подобряването на качеството на живот на този фон несъмнено показва, че ivabradine има и ще има роля като антиангинозен медикамент. Друг важен момент, на който ни обръщат внимание резултатите от поданализа на SIGNIFY е, че пациентът и неговите задоволство и комфорт към лечението са неотменима част от терапевтичната стратегия.

Това важи с особено голяма сила за хронични състояния, като САП, където целта на лечението е не само да подобри дългосрочната прогноза, но и да осигури достатъчно добро качество на живот на засегнатите хора.

* SIGNIfY - Study, assessInG the morbidity-mortality beNefits of the If inhibitor ivabradine in patients with coronarY artery disease

Използвани източници:

1. Tendera M., Chassany O., Ferrari R. et al. Quality of life with ivabradine in patients with angina pectoris: the study assessing the morbidity-mortality benefits of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary artery disease quality of life substudy. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2016 http://circoutcomes.ahajournals.org/content/early/2015/12/22/CIRCOUTCOMES.115.002091.abstract

2. Fox K., Ford I., Steg P. et al. Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure. New Engl J Med 2014; 371:1091-1099 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1406430