Артериално налягане през нощта и превенция на диабет тип 201/03/2016

Артериалното налягане (АН) по време на сън е съществен независим прогностичен белег за новодиагностициран диабет. Понижението на нощните стойности на АН може да се приеме като надеждна стратегия за намаление на честотата на поява на диабет тип 2 (ДТ2), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetologia (1).

Авторите изследват прогностичната стойност на клиничното и амбулаторно АН за предсказване на новопоявил се диабет, както и влиянието на прогресивното понижение на клиничното, дневното и нощно АН върху намаляването на риска за изява на ДТ2.

Проспективно са включени 2 656 участници без диабет на средна възраст 50.6+/-14.3 години. Изходните стойности на АН варират от нормотония до хипертония, според критериите за амбулаторно мониториране на АН.

Изходно и на всяка година от проследяването (а също така и по-често при промяна на антихипертензивната терапия) се провежда едновременно мониториране на амбулаторното АН и физическата активност за 48 часа, за да могат точно да бъдат определени стойностите на АН по време на сън и в будно състояние.

По време на проследяване от близо шест години, 190 от участниците развиват ДТ2. Стойностите на систолното амбулаторно АН по време на сън се оказват най-значимия предсказващ фактор за поява на ДТ2, дори и след отчитане на влиянието на фактори като възраст, обиколка на талията, серумна глюкоза, хронично бъбречно заболяване и антихипертензивна терапия.

Клиничното АН (определено през деня) и амбулаторното АН в будно състояние не предсказват изявата на новодиагностициран ДТ2, след като се отчете влиянието на нощното АН.

Анализът на промяната на АН при проследяване показва, че рискът за поява на ДТ2 може да се редуцира с 30% при понижение с едно стандартно отклонение на стойността на систолното амбулаторно АН по време на сън, независимо от промяната на клиничното АН и амбулаторното АН в будно състояние.

Авторите на проучването правят следните изводи:

- АН по време на сън е значителен и независим предсказващ фактор за новопоявил се ДТ2

- Промяната в стойностите на амбулаторното АН през нощта изглежда предшества, а не следва, развитието на диабет

- Най-важният резултат е, че понижаването на АН по време на сън (нов терапевтичен таргет, изискващ амбулаторно мониториране), може да се превърне в терапевтична стратегия за редукция на честотата на изява на ДТ2

Използвани източници:

1. Hermida R., Ayala D., Mojon A. et al. Sleep-time BP: prognostic marker of type 2 diabetes and therapeutic target for prevention. Diabetologia 2016; 59 (2):244-254 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-015-3748-8