Повишаване на артериалното налягане при физическо усилие и риск за развитие на артериална хипертония01/11/2015

При хора на средна възраст, с нормално артериално налягане (АН) в покой, отговорът на АН при физическо усилие е свързан с бъдещия риск за развитие на артериална хипертония (АХ), показаха резултатите от израелско проучване, публикувани в Journal of the American Heart Association (1).

Нерядко се случва пациент, който не е хипертоник, да повиши значително стойностите на АН или дори да развие хипертонична реакция по време на физическо обременяване. Значението на тази находка, обаче, не е напълно изяснено. В цитираното проучване авторите изследват връзката между реакцията на АН при физическо усилие и риска за поява на АХ в бъдеще.

Изследваната група е голяма (7 082 души), подложени на годишен скрининг, който включва стрес ЕКГ тест на бягаща пътека (тредмил) с максимално натоварване. Средната възраст в групата е 48+/-9 години, 73% са мъже.

След първите три години на годишен скрининг групата е разделена на четири части, според средните стойности на систолното и диастолно АН по време на физическо натоварване с тредмил (/=183 mmHg за систолното АН и /=82 mmHg за диастолното АН).

Средните изходни стойности на АН са 120/77+/-12/7 mmHg. Проследяването е 5+/-3 години, през което време 1 046 (14.6%) участници развиват АХ. Общата вероятност за нововъзникнала хипертония след петгодишно проследяване се увеличава прогресивно и значително с нарастването на квартилите на систолно АН при физическо усилие (5, 9, 17 и 35%, съответно; р<0.001). Сходна зависимост е наблюдавана и за диастолното АН.

След отчитане на влиянието на стойностите на АН в покой и на клиничните характеристики, авторите установяват, че всяко увеличение с 5 mmHg на систолното или диастолното АН, е независимо свързано със съответно 11% (р<0.001) и 30% (р<0.001) повишение на риска за развитие на АХ.

Проучването показва, че около една трета от случаите, при които АН по време на натоварване се повиши >/=183/82 mmHg, ще развият АХ в рамките на пет години.

Клиничното значение на този факт е голямо - активното проследяване на пациентите с повишен риск за развитие на АХ, установен по посочения начин, ще ни позволи да диагностицираме рано това заболяване, което обикновено не е свързано със симптоматика, и да започнем своевременно лечение, предотвратявайки бъдещи усложнения.

Използван източник:

1. Berger A., Grossman E., Katz M. et al. Exercise blood pressure and the risk for future hypertension among normotensive middlе-aged adults. J Am Heart Assoc, April 2015 http://jaha.ahajournals.org/content/4/4/e001710