Ефективност и поносимост на комбинараната антихипертензивна терапия в една таблетка Egiramlon в зависимост от телесното тегло01/11/2015

Терапията с фиксираната дозова комбинация ramipril/amlodipine (Egiramlon, Egis) е високо ефективна независимо от телесното тегло, въпреки че при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване ефектите са в известна степен намалени.

Поносимостта към терапията е добра, значителна част от болните са доволни от терапевтичния режим, честотата на нежелани реакции и ползите от приема на една вместо на повече таблетки са сравними, независимо от теглото, показаха резултатите от полско проучване, публикувани в списание Pharmacological Reports (1).

Наличието на изразено количество абдоминална мастна тъкан представлява добре известен рисков фактор при хипертониците. Затлъстяването може да доведе до развитие на артериална хипертония (АХ) по няколко механизма:

- Повишена активация на симпатиковата нервна система, стимулирана от хиперлептинемията и хиперинсулинемията

- Активиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС)

- Ендотелна дисфункция

- Нарушена ренална натриуреза

- Физикална компресия на бъбреците

Хипертониците със затлъстяване се нуждаят по-често от комбинирана терапия и от по-високи дози на медикаментите, като вероятността да не се достигне до прицелните стойности на артериалното налягане (АН) при тях е по-висока. Затлъстяването е и независим рисков фактор за развитие на резистентна на лечение АХ.

Една от причините за недостатъчната ефективност на антихипертензивната терапия е неподходящият избор на медикаменти от страна на лекуващия лекар, приложението на лекарства в субоптимални дози и липсата на обучение за правилна промяна в начина на живот. Освен това, има данни, че комплайънсът към терапията е по-нисък при хората със затлъстяване.

Употребата на комбинирана антихипертензивна терапия в една таблетка, като ramipril/amlodipine (Egiramlon) е един от методите за увеличаване на комплайънса към терапевтичния режим.

Освен това, комбинираната терапия с инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) и блокер на калциевите канали (ССВ) е една от препоръчваните антихипертензивни комбинации, когато монотерапията не е ефективна и като инициална терапия при значително повишени изходни стойности на АН или при случаи с повишен сърдечносъдов риск.

В представеното полско проучване авторите изследват ефективността, профила на поносимостта и оценката на пациента за терапията с комбинация от два антихипертензивни медикамента, фиксирани в една таблетка - ramipril/amlodipine.

Включени са 24 240 пациенти с АХ, чиято антихипертензивна терапия до момента съдържа ramipril 5/10 mg и amlodipine 5/10 mg. Лечението се променя с използване на фиксирана комбинация в една таблетка ramipril/amlodipine, в същите дози на отделните компоненти, каквито пациентът е приемал преди включването.

По време на проследяването дозата на ramipril и на amlodipine в комбинираната терапия може да се повишава по преценка на лекуващия лекар. Ефективността на антихипертензивната терапия се повишава от 33% изходно до 77% в края на проследяването.

При болните с наднормено тегло и със затлъстяване шансът за достигане до прицелните стойности на АН е по-нисък в сравнение с този при хората с нормално телесно тегло: съотношение на шанса/odds ratio (OR) 0.70, 95% доверителен интервал (ДИ) 0.61-0.81 при наднормено телесно тегло и OR 0.49, 95% ДИ 0.42-0.57 при затлъстяване.

Поносимостта към терапията с Egiramlon е оценена като добра или много добра при 99% от хипертониците с нормално телесно тегло, 98% от тези с наднормено тегло и 96% от тези със затлъстяване. Честотата на странични ефекти е много ниска - 0.35% в цялата група, независимо от телесното тегло.

Оценката на пациента за терапията (степента на удовлетвореност) след преминаване към комбинация в една таблетка е с въпросник, по следната скала:

1 - няма разлика

2 - комбинираната терапия е по-удобна, защото не трябва да се поглъщат две таблетки

3 - пациентът е удовлетворен, защото се чувства по-добре и е по-лесно да запомни редовно да приема медикамента

4 - болният е много доволен от ефекта на лечението и удобството на прием на медикамента

За високо ниво на удовлетвореност към комбинираната терапия ramipril/amlodipine съобщават 57% от участниците с нормално телесно тегло, 55% от тези с наднормено тегло и 51% от затлъстелите.

Заключението на авторите на проучването е, че комбинираната антихипертензивна терапия с една таблетка ramipril/amlodipine е много ефективна в изследваната популация, с леко понижение на ефикасността на фона на наднормено телесно тегло и затлъстяване.

Използвани източници:

1. Olszanecka-Glinianowicz M., Smertka M., Almgren-Rachtan A. et al. Ramipril/amlodipine single pill - effectiveness, tolerance and patient satisfaction with antihypertensive therapy in relation to nutritional Status. Pharmacological Reports 2014; 66:1043-1049 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S173411401400231X