Ефективност и безопасност на Romazic за повлияване на дислипидемията на фона на аортна атероматоза01/11/2015

Rosuvastatin (Romazic на Polpharma) повлиява благоприятно липидния профил при пациенти с дислипидемия и аортна атероматоза при много добра поносимост, показаха първоначални резултати от програма за масов скрининг на аневризма на коремната аорта.

Въведение

Статините намаляват концентрацията на общия холестерол (TC - total cholesterol) в кръвта и на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C). Те имат и други важни (плейотропни) ефекти, поради които медикаментите от този клас са неотменима част в лечението на пациенти с различни стадии на развитие на атеросклеротични заболявания.

Според указанията на Европейското кардиологично дружество (ESC) (1), голяма част от пациентите не постигат максималните ползи от превантивните стратегии. Причините за това са, че:

- инициирането на терапия със статин закъснява - не се откриват и разпознават случаите, които биха имали полза от тази терапия

- значителна част от болните не достигат до прицелните стойности на LDL-С поради това, че не им е предписан достатъчно мощен статин или не е използвана адекватна доза

В ръководството на ESC за поведение при болести на аортата от 2014 година (2) се препоръчва масов (популационен) скрининг за аневризма на абдоминалната аорта (ААА).

Основание за тази препоръка са лошата прогноза при руптура на ААА (смъртност >60-70%) и отличната преживяемост при планова интервенция за ААА (>95%), комбинирани с дългия асимптомен период. Това предоставя добра възможност за ранно диагностициране и профилактична интервенция върху ААА чрез масов скрининг.

На масов скрининг подлежат:

- Всички мъже на възраст >65 години

- Всички жени на възраст >65 години, които пушат или имат фамилна анамнеза на аортна болест

- Всички мъже-пушачи

- Всички хора с фамилна анамнеза за аортна болест

При малките ААА, медикаментозната терапия има съществено значение - тук в съображение влиза изписването на статини и на АСЕ инхибитори. Освен това, отказът от тютюнопушенето е изключително важен, както и избягване на интензивното изометрично натоварване.

Поставихме си за цел за обхванем група пациенти, показани за масов скрининг на ААА, при които да проведем комплексна оценка на риска и при необходимост да назначим терапия със статин. Представяме резултатите от инициирането на проекта, както и от първото проследяване по отношение на повлияването на липидния статус.

Материали и методи

По време на масов скрининг за ААА (www.mbal.doverie.bg/news/view/ekipyt-na-mc-doverie-prikanva-kym-skrining-za-anevrizma-na-abdominalna-aorta) през периода май-септември 2015 изследвахме 145 пациенти с ехографско измерване на размерите на коремната аорта, определяне на наличието и степента на атероматоза на стената на коремната аорта, оценка на сърдечносъдовия риск и анализ на липиден профил.

При 42 болни от обхванатата група беше включена терапия със статин (rosuvastatin, Romazic, Polpharma) поради данни за дислипидемия и аортна атероматоза. Участниците бяха проследени за повлияване на серумните липиди и поносимостта към медикамента - субективна симптоматика във връзка с лечението, повлияване на чернодробните ензими и креатинин фосфокиназата (СРК).

Резултати

В групата, при които включихме терапия със статин и проведохме проследяване, мъжете бяха 18 (43%), а жените - 24 (57%). Средната възраст беше 71+/-7 години. Изходният диаметър на коремната аорта беше 16.4+/-5 mm, а дебелината на стената 3.2+/-0.9 mm, като 36 от пациентите (87%) бяха с атероматоза =/>2 степен.

Назначена беше терапия с rosuvastatin 5 mg при 12 болни (29%), а при останалите 30 (71%) - rosuvastatin 10 mg. Средният период на проследяване беше 4.2+/-1.1 месеца.

За този период общият холестерол TC спадна от 6.3 до 5.3 mmol/l (р=0.003), LDL-C се понижи от 3.5 до 2.5 mmol/l (p<0.001), холестеролът в липопротеините с висока плътност (HDL-C) остана без промяна (1.3 mmol/l изходно и при проследяване), а стойностите на триглицеридите (ТГ) се редуцираха от 1.5 до 1.1 mmol/l с гранична статистическа значимост (р=0.05).

При контролния преглед в края на периода на проследяването нито един от пациентите не съобщи за странични ефекти. Чернодробните ензими показаха повишение само при един участник, но без да надвишават три пъти горната граница на нормата, което се приема като границата за клинично значимо увеличение на фона на терапия със статин. Това повишение не наложи корекция на дозата или преустановяване на терапията.

Обсъждане

При анализиране на групата с дислипидемия и аортна атероматоза, при които беше назначена терапия със статин и проведено четиримесечно проследяване, установихме значимо повлияване на стойностите на ТС и LDL-C на фона на терапия с Romazic 5 и 10 mg, при много добра поносимост.

Избрахме rosuvastatin, защото за него съществуват доказателства, че забавя прогресията и засилва регресията на атеросклеротичния процес (3) чрез:

- Подобрение на функцията на ендотелните клетки

- Стабилизиране на атеросклеротичната плака

- Противовъзпалително действие

- Инхибиране на тромбообразуването

При сравнение между ефективността на отделните представители на статините, rosuvastatin многократно е доказал своето превъзходство по отношение на постигнатия процент на редукция на LDL-С.

Rosuvastatin в доза 10 и 20 mg постига близо 30% намаление на LDL-С, докато atorvastatin (10, 20 и 40 mg) и pravastatin (20 и 40 mg) водят до максимално понижение с около 20% (4).

В проучването STELLAR* 2431 участници с дислипидемия са рандомизирани на rosuvastatin 10, 20, 40 или 80 mg; atorvastatin 10, 20, 40 или 80 mg; simvastatin 10, 20, 40 или 80 mg; или pravastatin 10, 20 или 40 mg (5).

След шестседмично лечение rosuvastatin в доза 10 до 40 mg намалява стойностите на LDL-С със средно 8.2% повече в сравнение с atorvastatin 10 до 80 mg, 26% повече от pravastatin 10 до 40 mg и с 12-18% повече спрямо simvastatin 10 до 80 mg.

Освен по-високата си ефективност, лечението с розувастатин е свързано и с по-бързо постигане на желания ефект - терапевтичен отговор се наблюдава още на първата седмица, като през втората седмица от лечението се достига 90% от ефекта, а през четвъртата седмица терапевтичният отговор е максимален.

Избирайки терапия с Romazic 5 или 10 mg в изследванатта от нас група, се ръководехме от принципа, че подходящи пациенти за терапия с ниски дози rosuvastatin (5 mg) са:

- Хора с необходимост от първична профилактика с умерено висок сърдечносъдов риск - основна част от нашите пациенти

- Тези с висок сърдечносъдов риск, когато изходните стойности на LDL-С не са по-високи от 4.5-5.0 mmol/l

- Пациенти със странични ефекти на фона на по-високи като дози, но с по-ниска мощност статини, например atorvastatin 10 mg (двама участника с подобна анамнеза)

- Болни, при които на фона на rosuvastatin 10 mg се наблюдават странични ефекти (няма такива в нашата група)

Изводите за клиничната практика:

- Програмата на масов скрининг за ААА позволява идентифициране на значителен брой пациенти, показани за първична профилактика с липидопонижаващи медикаменти

- Приложението на rosuvastatin в ниски дози (Romazic 5 и 10 mg) води до значително понижение на стойностите на ТС (с 18%) и LDL-C (с 29%)

- Поносимостта към терапията е много добра

Доц. д-р Яна СИМОВА, д.

Национална кардиологична болница - София, МБАЛ Доверие - София

Доц. д-р Николай ДИМИТРОВ, д.м.

МБАЛ Доверие - София

Д-р Надежда ГЕШЕВА

МБАЛ Доверие - София

Маг. фарм. Сава ОГНЯНОВ

Медицински университет - Пловдив

* STELLAR - Statin Therapies for Elevated Lipid Levels compared Across doses to Rosuvastatin

Използвани източници:

1. Reiner Z., Catapano A., De Backer G. et al. The Task Force for the management of dyslipidemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. EHJ 2011; 32:1769-1818 www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-dyslipidemias-FT.pdf

2. Erbel R., Aboyans V., Boileau C. et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. Eur Heart J 2014;35:2873-2926 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/35/41/2873.full.pdf

3. Bonetti P., Lerman L., Napoli C. et al. Statin effects beyond lipid lowering - are they clinically relevant? European Heart Journal 2003; 24: 225-48 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/24/3/225.long

4. Barakat L., Jayyousi A., Bener A. et al. Comparison of efficacy and safety of rosuvastatin, atorvastatin and pravastatin among dyslipidemic diabetic patients. ISRN Pharmacol. 2013; 2013: 146579 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3582048/

5. Jones P., Hunninghake D., Ferdinand K. et al. Effects of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin on non-high-density lipoprotein cholesterol, apolipoproteins, and lipid ratios in patients with hypercholesterolemia: additional results from the STELLAR trial. Clin Ther. 2004;26(9):1388-99