Статините намаляват риска за предсърдно мъждене при сърдечна хирургия01/09/2015

Пациентите, които получават терапия със статин преди сърдечна хирургия, са с по-нисък риск за постоперативно предсърдно мъждене (ПМ) в сравнение с тези, които не приемат такава терапия, показа мета-анализ, публикуван в списание Europace (1).

Известно е, че приемът на статини преди сърдечна хирургия понижава честотата на следоперативно ПМ. Тези данни, обаче, са базирани на обсервационни наблюдения и ограничени доказателства от рандомизирани клинични проучвания, оставяйки известна несигурност в антиаритмичната ефективност на статините в посочената ситуация.

Затова авторите на цитирания мета-анализ се заемат да определят точно и количествено зависимостта между предшестващата терапия със статин и честотата на постоперативно ПМ при болни с проведена сърдечна хирургична интервенция.

С подробно търсене в MEDLINE и PubMed от 1996 до 2012 година се събират данни от проспективни рандомизирани клинични проучвания, в които е сравнен рискът за постоперативно ПМ при хора, рандомизирани на статин или на плацебо преди планова сърдечна хирургия.

Постоперативното ПМ се дефинира като епизоди на ПМ, продължаващи поне пет минути. Включени са общо 1 105 участници от 11 клинични проучвания. От тях 552 получават статин преди операцията.

Следоперативно ПМ се наблюдава при 19% от болните с предшестваща терапия със статин в сравнение с 36% от тези, които не приемат медикаменти от посочения клас преди операцията (съотношение на риска 0.41, 95% доверителен интервал 0.31-0.54, р<0.00001). Резултатите остават валидни при анализи в различни подгрупи.

Постоперативните епизоди на ПМ удължават болничния престой, качват цената на лечението, създават дискомфорт на пациента, а в някои случаи могат да бъдат причина за сериозни усложнения.

Затова възможността тези епизоди да бъдат съществено намалени в резултат на приложение на статин преди операцията, дори и периодът на приложение да е сравнително кратък, ни дава потенциална и лесно приложима възможност за благоприятно повлияване върху честотата на следоперативното ПМ.

Използван източник:

1. Patti G., Bennett R., Seshasai S. et al. Statin pretreatment and risk of in-hospital atrial fibrillation among patients undergoing cardiac surgery: a collaborative meta-analysis of 11 randomized controlled trials. Europace, March 2015 http://europace.oxfordjournals.org/content/17/6/855