Nebivolol е от полза при пулмонална хипертония01/09/2015

Бета-блокерът от трета генерация nebivolol понижава пулмоналното артериално налягане, чрез подобрение на ендотелната функция, показаха резултатите от клинично проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Ендотелната дисфункция играе ключова роля в патогенезата на пулмоналната артериална хипертония, тъй като промотира вазоконстрикция, пролиферация на гладкомускулни клетки и възпалителна реакция.

За nebivolol, който е с вазодилатиращи качества и е донор на азотен окис, съществуват многобройни доказателства за положително повлияване на ендотелната дисфункция.

Затова авторите на настоящото проучване си поставят за цел да изследват хипотезата дали небиволол (антагонист на бета-1 рецепторите и агонист на бета-2 и бета-3 рецепторите) може да понижи пулмоналното налягане при пулмонална артериална хипертония и да трансформира типичния за пулмонална артериална хипертония фенотип на пулмоналните ендотелни клетки.

Те сравняват nebivolol с metoprolol - първа генерация бета-блокер със селективност към бета-1 рецепторите, върху култури от човешки пулмонални ендотелни клетки на пациенти с пумонална артериална хипертония и здрави контроли.

Оценява се пролиферацията на ендотелните клетки, тяхната вазоактивност и синтез на про-инфламаторни фактори и кръстосаната им реактивност с гладкомускулни клетки от пулмонална артерия. Изследван е също така и ефектът на двата бета-блокера върху предварително контрахирани пръстени от пулмонална артерия.

Установява се, че пулмоналните ендотелни клетки при болни с пулмонална артериална хипертония свръхекспресират проинфламаторния медиатор интерлевкин-6 и моноцитния хемоатрактантен протеин-1, фибробластния растежен фактор-2 и мощния вазоконстриктор ендотелин-1 в сравнение с контролните клетки.

Този патологичен фенотип се коригира при приложение на nebivolol, но не и на metoprolol, по дозо-зависим начин.

Потвърждава се, че пулмоналните ендотелни клетки при пулмонална артериална хипертония пролиферират по-активно в сравнение с контролите и стимулират в по-висока степен клетъчната митоза на гладкомускулните клетки в пулмоналната артерия - растежен дефект, който се нормализира от nebivolol, но не и от metoprolol.

Отново nebivolol, но не и metoprolol, индуцира ендотел-зависимата и азотен окис-зависимата релаксация на пулмоналната артерия.

Авторите сравняват ефектите на двата бета-блокера и в модел на експериментална пулмонална артериална хипертония. Установява се, че nebivolol е по-мощен от metoprolol за подобрение на сърдечната функция, пулмоналното съдово ремоделиране и възпалението при плъхове с индуцирана чрез monocrotaline пулмонална хипертония.

Въпреки че бета-адренергичната блокада към момента не е индицирана за лечение на пулмонална артериална хипертония, специфичния механизъм на действие на nebivolol в тази група налага провеждане на клинични проучвания за потвърждаване на описаните позитивни ефекти.

Използван източник:

1. Perros F., Ranchoux B., Izikki M. et al. Nebivolol for improving endothelial dysfunction, pulmonary vascular remodeling, and right heart function in pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol. 2015;65(7):668-680 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2119406