Артериална хипертония в млада възраст и бъдещ сърдечносъдов риск01/09/2015

Хората, при които артериалното налягане (АН) е дори леко повишено през третото десетилетие от живота, имат по-висока вероятност за изява на сърдечна недостатъчност на 50-годишна възраст, показаха резултатите от проучването CARDIA*, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Целта на CARDIA е да установи какво е отражението на повишеното АН в млада възраст върху функцията на сърцето. Включени са проспективно 5 115 души, които са били на възраст между 18 и 30 години през 1985 и 1986 година. 2 479 от участниците са проследени 25 години.

АН се измерва седем пъти през този период. В края на периода функцията на лява камера се анализира с двуразмерна ехокардиография, а миокардната деформация - със speckle tracking ехокардиография.

Авторите използват кумулативното (общото) влияние на систолното и диастолно АН от включването до 25-ата година на проследяването (mmHg x година на измерване), за да се изчисли дългосрочният „товар“ на АН. За целта е използван регресионен анализ, който включва стойностите на АН, измерени между 18 и 30 години и в средна възраст (от 43 до 55 години).

До 50-годишна възраст, 135 от участниците развиват левокамерна дисфункция.

Установява се, че общият товар на стойностите на АН не е свързан с фракцията на изтласкване на лява камера, но лонгитудиналната деформация на миокарда (strain) е по-ниска, когато систолното и диастолно АН през годините са били по-високи (p<0.001).

По отношение на диастолната функция - повишеното кумулативно излагане на по-високи стойности на систолно и диастолно АН се свързва с ниска лонгитудинална ранна диастолна скорост на strain (strain rate). Увеличаването на диастолното АН повлиява в по-голяма степен растежимостта на лява камера по време на диастола, в сравнение със систолното АН.

Дори стойности на АН, близки до горната граница на нормата в млада възраст, са свързани с повлияване на систолната и диастолна функция на сърцето в средна възраст, което предполага, че ранната превенция и лечение на артериалната хипертония (АХ) биха предотвратили развитие на сърдечна недотатъчност.

Резултатите от проучването са в подкрепа на добрия контрол на рисковите фактори от ранна възраст. Много от участниците в CARDIA не са хипертоници към момента на включване, но въпреки това кумулативното излагане на по-високи стойности на АН през годините води до левокамерна дисфункция след проследяване от 25 години.

Известно е, че други рискови фактори в детска възраст, като например излагане на тютюнев дим, са свързани с развитие на сърдечносъдови заболявания. Повишеното АН предизвиква втвърдяване и задебеляване на съдовата стена, увеличава следнатоварването на сърцето и може да доведе до изява на сърдечна недостатъчност.

Но не е известно колко дълго един млад човек трябва да поддържа повишени стойности на АН, за да се увеличи риска за развитие на сърдечна недостатъчност в бъдеще. Около 3% от децата имат АХ, като при тези със затлъстяване честотата достига 30%. С възрастта, честотата на АХ се увеличава, за да достигне 65% над 60-годишна възраст.

Повишеното АН при деца обикновено предизвиква подробно изследване за наличие на вторична АХ, особено изследване за бъбречно заболяване, ендокринни и съдови проблеми.

Но ранното повлияване на рисковите фактори, като наднормено тегло, прием на натриев хлорид и физическа активност, както и своевременното лечение, са също от съществено значение за предотвратяване на сърдечносъдови усложнение в по-късния живот.

* CARDIA - Coronary Artery Risk Development in Young Adults

Използван източник:

1. Kishi S., Teixido-Tura G., Ning H. et al. Cumulative blood pressure in early adulthood and cardiac dysfunction in middle age: the CARDIA study. Journal of the American College of Cardiology. 2015; 65 (25):2679-2687 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109715020690