Статините стабилизират коронарните плаки01/06/2015

Обемът на атеросклеротичните плаки в коронарните артерии намалява при използване на високоинтензивна статинова терапия, докато на фона на ниски дози статин или без терапия този обем се увеличава; степента на калциране на плаките нараства във времето като този процес е свързан с приложената доза статин, според мета-анализ, публикуван в Journal of the American College of Cardiology (1).

Степента на коронарна артериална калцификация (САС) предсказва възникването на бъдещи нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ). Поне седем клинични проучвания, обаче, показват, че приложението на статини не води до понижение на САС, въпреки данните за намаляване на обема на атеросклеротичната плака и редукция на честотата на МАСЕ, многократно доказвани за този клас медикаменти.

Настоящият мета-анализ се опитва да обясни този привиден парадокс. Той обхваща осем клинични проучвания, в които 1 545 пациенти са на високоинтензивна терапия със статин, 1 726 - на нискоинтензивна терапия, а 224 болни са без лечение със статин. Ефектите от терапията със статин върху коронарните плаки е оценена с помощта на интраваскуларен ултразвук (IVUS).

Установява се, че високоинтензивната терапия със статин води до регресия на обема на атеросклеротичната плака в сравнение с изходните стойности, докато липсата на лечение, както и приложението на ниска доза статин са свързани със статистически значима прогресия.

За разлика от обема на плаката, степента на калциране нараства съществено в трите групи спрямо изходните стойности. Увеличението на калциевото съдържание на плаките е значително по-изразено при сравнение на групата с високоинтензивна спрямо тази с нискоинтензивна терапия със статин, както и при сравнение между болните с прием на ниска доза статин спрямо тези без терапия.

Тези резултати предполагат, че приложението на статини намалява честотата на МАСЕ и остри коронарни синдром (известен факт) както чрез редукция на обема на плаката (на липидното й ядро), така и чрез увеличаване на степента на калциране, водейки до стабилизиране на атеросклеротичните плаки.

Ако тези данни бъдат потвърдени, това би означавало, че лечение, което увеличава степента на САС, би подобрило прогнозата на пациента по отношение на сърдечносъдови заболявания. Може би трябва да променим начина си на мислене за коронарното калциране, поне на фона на терапия със статини.

Използван източник:

1. Puri R., Nicholls S., Shao M. et al. Impact of statins on serial coronary calcification during atheroma progression and regression. J Am Coll Cardiol. 2015;65(13):1273-1282 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2211958