Статини и генетичен риск01/06/2015

Определянето на генетичния риск идентифицира хората с повишена заболеваемост от исхемична болест на сърцето (ИБС) и увеличена честота на нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ).

Приложението на статини при пациенти с висок генетичен риск е свързано с най-големи клинични ползи, според мета-анализ на две кохортни проучвания (Malmo Diet и Cancer Study), две проучвания за първична профилактика със статини (JUPITER и ASCOT) и две за вторична профилактика (CARE и PROVE IT-TIMI 22). Участниците са общо 48 421, а броят на сърдечносъдовите събития – 3477. Данните са публикувани в списание Lancet (1).

Редукцията на риска благодарение на определена интервенция може да се опише като абсолютна редукция на риска (АРР) и като релативна редукция на риска (РРР). АРР представлява броя спасени животи или предотвратени инциденти спрямо общия брой лекувани пациенти. РРР е процентното понижение на честотата на инцидентите.

Смята се, че статините водят до подобна РРР при всички степени на сърдечносъдов риск, което означава, че процентното намаление на риска остава приблизително еднакво, независимо от изходния риск. За разлика от това, АРР при прием на статини се увеличава с повишението на риска на популацията.

В настоящия мета-анализ рискът за наличие на ИБС или за МАСЕ при проследяване нараства с увеличаването на генетичните маркери за повишен сърдечносъдов риск. Терапията със статини понижава този риск, като АРР се повишава с увеличаване на нивото на генетичен риск.

Например, броят на хората, които трябва да бъдат лекувани със статин, за да се предотврати един нежелан инцидент (NNT – number needed to treat), е съответно 66, 42 и 25 в групите с нисък, умерено висок и висок генетичен риск.

Изненадващ е фактът, че РРР също показва повишение с нарастване на нивото на генетичен риск – понижението на риска за МАСЕ при лечение със статини е 13% при пациенти с нисък генетичен риск, 29% при тези с умерено висок и 48% в групата с висок генетичен риск.

Това наблюдение показва, че е възможно генетичните фактори да имат по-голяма предсказваща сила за величината на ползите от терапията със статин, в сравнение с другите рискови фактори за ИБС.

Това би могло да се дължи на постоянното излагане на генетичните рискови фактори, докато стандартните рискови фактори на ИБС, като серумни липиди, кръвна глюкоза и артериално налягане варират във времето и се повлияват от фактори на околната среда.

Акроними на клинични проучвания:

JUPITER – Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin

ASCOT – Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial

CARE – Cholesterol and Recurrent Events

PROVE IT-TIMI 22 – Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis In Myocardial Infarction 22

Използван източник:

1. Mega J., Stitziel N., Smith J. et al. Genetic risk, coronary heart disease events, and the clinical benefit of statin therapy: An analysis of primary and secondary prevention trials. Lancet March 2015 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2961730-X/abstract