Rosuvastatin понижава нивото на LDL-C и води до регресия на каротидните стенози при пациенти с възпалителни ставни заболявания01/06/2015

Интензивната липидопонижаваща терапия с rosuvastatin води до регресия в степента на каротидна атеросклероза и значимо понижава нивата на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) при болни с възпалително ставно заболяване, показаха резултатите от проучването RORA-AS*, публикувани в списание Arthritis & Rheumatology (1).

Пациентите с ревматоиден артрит (РА) и каротидни плаки са с повишен риск за развитие на остър коронарен синдром и въпреки това липсват достатъчно доказателства за сърдечносъдова превенция при случаи с възпалително ставно заболяване. За тази полулация липсват и специфични препоръки за поведение по отношение на сърдечносъдовите заболявания.

В RORA-AS са включени 86 участници с възпалително ставно заболяване (РА - 55, анкилозиращ спондитилт - 21 и псориатричен артрит - 10 болни) и каротидни плаки, на средна възраст 61 години, 61% жени, които са проследени за 18 месеца.

Всички пациенти получават липидопонижаваща терапия с rosuvastatin с прицелни стойности на LDL-C </=1.8 mmol/l. При болни под 70-годишна възраст стартовата доза е 20 mg дневно, а при тези над 70 години - 5 mg дневно с титриране при необходимост.

Изходно средният брой на каротидни плаки е една, със средна височина на плаката 1.8 mm. Тази височина намалява след края на лечението с 0.19 +/-0.35 mm (p<0.001). По време на проследяването 62% от пациентите достигат до тагретната стойност на LDL-C, а 74% постигат понижение на LDL-C с 50%.

Изходната LDL-C стойност е 4.0+/-0.9 mmol/l, след края на лечението средната стойност е 1.7+/-0.4 mmol/l, а промяната спрямо изходната стойност - 2.3+/-0.4 mmol/l (p<0.001).

След отчитане на влиянието на възраст, пол и артериално налягане, не се наблюдава линеарна зависимост между степента на редукция на височината на каротидната плака и понижението на LDL-C през периода на лечение.

Нито достигането до прицелните стойности за LDL-C, нито степента на намаление спрямо изходните стойности, повлияват величината на редукция във височината на плаката.

Степента на понижение на височината на плаката показва обратно пропорционална зависимост с общата активност на ставното заболяване през периода на наблюдение, описвана като DAS28 - Disease activity score in 28 joints, като самата активност на заболяването не се променя съществено в хода на лечението.

Дебелината на интимално-медийния слой на общата каротидна артерия не показва значима промяна през периода на проследяване. При тази част от пациентите (54%) с множествени каротидни плаки над две-трети постигат намаление на височината на повече от една плака.

Необходимо е в бъдеще да се проведат рандомизирани клинични проучвания със статини в тази популация, които да покажат дали намалението на височината на атеросклеротичната плака ще има отражение върху честотата на нежелани сърдечносъдови събития.

* RORA-AS - ROsuvastatin in Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis and other inflammatory joint diseases

Използван източник:

1. Rollefstad S., Ikdahl E., Hisdal J. et al. Rosuvastatin induced carotid plaque regression in patients with inflammatory joint diseases: The RORA-AS study. Arthritis Rheum 2015; DOI: 10.1002/art.39114 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.39114/abstract