Изолираната систолна хипертония при млади пациенти увеличава смъртността01/03/2015

Хората между 18 и 49 години, с изолирана систолна хипертония (ИСХ), са с повишен риск за смъртност от сърдечносъдови причини или исхемична болест на сърцето (ИБС), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Авторите използват база данни на пациенти от 1967 до 2003 година и оценяват риска за възникване на сърдечносъдово заболяване (ССЗ) при наличие на ИСХ, дефинирана като систолно артериално налягане (САН) >/=140 mmHg и диастолно артериално налягане (ДАН) <90 mmHg при мъже и жени на възраст под 50 години.

Изходно 27 081 участници са класифицирани в пет категории на базата на стойностите на АН: оптимално АН (САН <130, ДАН /=140 mmHg и ДАН <90 mmHg); изолирана диастолна хипертония (ИДХ; САН /=90 mmHg) и систолно-диастолна хипертония (СДХ; САН >/=140 и ДАН >/=90 mmHg).

Според това разпределение, 53% от жените са с оптимално АН изходно и 13% - с ИСХ, докато при мъжете около 25% от участниците попадат във всяка една от категориите: оптимално АН, високо нормално АН и ИСХ. Изключени са пациентите с известна ИБС и тези, които приемат антихипертензивни медикаменти.

Резултати показват, че след 31 години проследяване, участниците с изходна ИСХ са с повишен риск за ССЗ и свързана с ИБС смъртност в сравнение с тези с оптимално или високо нормално АН или ИДХ. Описаната зависимост е по-силно изразена при жените. Рискът при пациентите с ИСХ, обаче, е по-нисък от този при болните със СДХ.

Досега на ИСХ в млада възраст не беше обръщано особено внимание като рисков фактор, но данните от това проучване показват, че ИСХ е свързана с повишен риск за ССЗ и смъртност.

Тъй като честотата на артериалната хипертония, затлъстяването и нарушенията в липидния профил при младите хора се увеличават съществено, ранната намеса в хода на заболяванията заедно с промотиране на здравословен начин на живот биха могли значително да повлияят на бъдещата честота на нежелани сърдечносъдови събития.

Според ръководството за поведение при артериална хипертония на Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по хипертония (ESC/ESH) предпочитаните антихипертензивни медикаменти при възрастни с ИСХ са блокерите на калциевите канали (ССВ) и диуретиците с клас на индикация ІА (2).

Някои мета-анализи предполагат, че ССВ може да са по-ефективни в сравнение с останалите антихипертензивни класове за превенция на инсулт (вероятно именно поради благоприятното повлияване на САН, чиито стойности са тясно свързани с риска за инсулт) (3, 4).

Освен това, за този клас медикаменти е доказано, че понижават централното аортно налягане, пулсовото артериално налягане, подобряват ендотелната функция и притежават антиатеросклеротичен ефект.

Използван източник:

1. Yano Y., Stamler J., Garside D. et al. Isolated systolic hypertension in young and middle-aged adults and 31-year risk for cardiovascular mortality. The Chicago Heart Association Detection Project in Industry Study. J Am Coll Cardiol. 2015;65(4):327-335 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2091726

2. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal 2013; 34;2159-2219 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/34/28/2159.full.pdf

3. Law M., Morris J., Wald N. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 2009;338:b1665 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2684577

4. Verdecchia P., Reboldi G., Angeli F. et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and calcium channel blockers for coronary heart disease and stroke prevention. Hypertension 2005; 46:386-392 http://hyper.ahajournals.org/content/46/2/386.long