Бета-блокерите намаляват повторните миокардни инфаркти01/03/2015

Когато пациентите се придържат към предписаната им и индицирана терапия с бета-блокер (ВВ), честотата на повторните миокардни инфаркти (МИ) намалява с 20%, според анализ на италиански автори, публикуван в Journal of the American Heart Association (1).

ВВ са препоръчвана терапия след остър МИ за вторична профилактика на нежелани сърдечносъдови събития и повторни МИ, но придържането на пациентите към предписаните им медикаменти остава проблем.

Анализът изследва зависимостта между съблюдаването на предписаната терапия с ВВ и риска за последващ МИ при 30 089 пациенти, хоспитализирани с диагноза остър МИ за периода 2009-2011.

От тази група 1 328 души преживяват повторен МИ в рамките на един месец до една година след дехоспитализация. Оказва се, че вероятността за настъпване на МИ при болните, които се придържат към терапията с ВВ, спрямо тези, които не се придържат, е 0.79 (95% доверителен интервал 0.66-0.90, р=0.001).

Или, казано по друг начин, рискът за повторен МИ се понижава с повече от 20%, ако пациентите приемат редовно назначената им терапия с ВВ след преживян МИ.

Използван източник:

1. Di Bartolomeo S., Marino M., Guastaroba P. et al. Self-controlled case-series study to verify the effect of adherence to beta-blockers in secondary prevention of myocardial infarction. J Am Heart Assoc 2015; 4: e001575 http://jaha.ahajournals.org/content/4/1/e001575.abstract