Спиронолактон при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване01/11/2014

Spironolactone не повлиява първичната крайна цел, но допринася за известно понижение на честотата на хоспитализациите по повод на сърдечна недостатъчност (СН) при пациенти със СН при запазена фракция на изтласкване (ФИ) на лява камера (ЛК), показаха резултатите от проучването TOPCAT*, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

В това изпитване, 3 455 участници със СН при ФИ на ЛК >/=45% (средна стойност 56%) са рандомизирани на spironolactone 15-45 mg дневно или на плацебо и са проследени за среден период от 3.3 години. Критерий за включване е наличието на повишени стойности на мозъчния тип натриуретичен пептид (BNP) или хоспитализация по повод СН през последната една година.

Първичната крайна цел (съвкупност от сърдечносъдова смърт, преживян сърдечен арест или хоспитализация по повод на СН) се наблюдава при 18.6% от пациентите в активната група и при 20.4% от тези в контролната група, като тази разлика не достига статистическа значимост (съотношение на риска - HR 0.89 с 95% доверителен интервал - ДИ 0.77.1.04).

Не се отчита разлика също така и в честотата на обща смъртност, миокарден инфаркт, инсулт и хоспитализации поради всякакви причини. Честотата на хоспитализациите по повод на СН, обаче, е значително понижена при пациентите, които приемат спиронолактон - 12%, в сравнение с тези на плацебо - 14.2% (HR 0.83 с 95% ДИ 0.69-0.99).

По време на проучването, болните са мониторирани редовно за промяна в нивата на креатинин и калий. Честотата на значимите странични ефекти е еднаква в двете изследвани групи, но на фона на spironolactone хиперкалиемията (18.7 спрямо 9.1%) и удвояването на стойностите на серумния креатинин (10.2 спрямо 7%) са по-често срещани.

След провеждане на различни поданализи се установява, че приемът на spironolactone е свързан с редукция в честотата на първичната крайна цел при пациентите, селектирани за участие на базата на повишени стойности на BNP, но не и при тези, при които критерият за включване е хоспиталиация по повод на СН.

Това повдига въпросът, дали пациентите, включени в TOPCAT на базата на хоспитализация по повод на СН, наистина са имали такава? Прави впечатление също ниската честота на събития (крайни цели) сред болните, рандомизирани в Русия, където основната част от включените пациенти са селектирани на базата на предшестваща хоспитализация по повод на СН.

* TOPCAT - Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist

Използвани източници:

1. Pitt B., Pfeffer M., Assmann S. et al. Spironolactone for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med 2014; 370:1383-1392 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1313731