Новости за rivaroxaban01/09/2014

Rivaroxaban (Xarelto на Bayer) е ефективна алтернатива на антагонистите на витамин К (ВКА) в напреднала възраст (>75 години), може да се използва безопасно и без прекъсване в перипроцедурния период при радиофрекветна аблация (РФА) на предсърдно мъждене (ПМ), а при епизоди на клинично значимо кървене необходимостта от използване на прясно замръзена плазма и концентрати на протромбиновия комплекс е по-ниска в сравнение с тази при приложение на ВКА.

Поданалализ на проучването ROCKET-AF* сравнява ефективността и безопасността на новия перорален инхибитор на фактор Ха - rivaroxaban спрямо тази на warfarin при лица в напреднала възраст (над 75 години) - 6 229 (44%) от участниците в ROCKET-AF и при останалата част от изследваната популация под посочената възраст (1).

Дизайнът на проучването включва двойносляпо рандомизиране на warfarin или на rivaroxaban 20 mg дневно (15 mg при клирънс на креатинина <50 ml/min) на фона на ПМ с висок тромбемболичен риск. Първичната крайна цел е съвкупност от инсулт и системна емболия.

Установява се, че по-възрастните пациенти са с по-висока честота на първичната крайна цел и с повече епизоди на клинично значимо кървене в сравнение с по-младите. Ривароксабан се оказва също толкова ефективен, колкото варфарин за редукция на риска за инсулт и системна емболия както в напреднала възраст (4.85% rivaroxaban спрямо 4.4% warfarin за 100 пациенто-години), така и в останалата част от групата (2.69% rivaroxaban спрямо 2.79% warfarin за 100 пациенто-години).

Епизодите на клинично значимо кървене не се различават в двете рамена на проучването в подгрупите над или под 75 годишна възраст. Епизодите на гастроинтестинално кървене са повече на фона на rivaroxaban, но за сметка на по-малко случаи на интракраниално кървене в сравнение с warfarin.

До момента липсваха данни за приложението на rivaroxaban в перипроцедурния период при болни, подложени на РФА по повод ПМ. Затова от особено значение са резултатите от проучване с 544 участници, при които е сравнена безопасността на продължителното (без прекъсване) прилагане на rivaroxaban в перипроцедурния период спрямо тази на ВКА (2).

Дозата на rivaroxaban е 15 или 20 mg, а на ВКА (phenprocoumon) - дозиран според протромбиновото време (INR 2-3). Изследвани са епизодите на кървене, тромбемболични епизоди и смъртност. Тромбемболични усложнения и смъртни случаи не са наблюдавани и в двете групи.

Честотата на значимите епизоди на кървене е еднаква в групите с rivaroxaban и с ВКА (един случай на тампонада на фона на rivaroxaban и един хематом в слабините, налагащ хемотрансфузия при прием на phenprocoumon). По-леките епизоди на хеморагия също се срещат с еднаква честота в двете групи (7% с rivaroxaban и 12% с phenprocoumon, р=0.08).

Друг поданализ на ROCKET-AF разглежда поведението и изходите от епизодите на клинично значимо кървене в двете рамена на проучването (rivaroxaban и warfarin) (3). При среден период на проследяване от 1.9 години 775 пациенти (5.5%) имат епизод на значимо кървене - 3.52 епизода на 100 пациенто-години при еднаква честота в двете сравнявани групи.

Средният брой трансфузирани еритроцитни концентрати на епизод на значимо кървене е еднакъв в двете рамена - 2 сака. Необходимостта от трансфузиране на прясно замръзена плазма, обаче, както и на концентрати на протромбиновия комплекс е значително по-ниска (около два пъти) на фона на rivaroxaban в сравнение с warfarin.

Изходът след епизод на клинично значимо кървене, което включва инсулт, несистемна емболия и смъртност, не се различава в двете рамена.

* ROCKET AF - Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation

Използвани източници:

1. Halperin J., Hankey G., Wojdyla D. et al. Efficacy and safety of rivaroxaban compared with warfarin among elderly patients with nonvalvular atrial fibrillation in the ROCKET AF trial. Circulation 2014; Published online before print June 2014, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005008 http://circ.ahajournals.org/content/early/2014/05/29/CIRCULATIONAHA.113.005008.abstract

2. Dillier R., Ammar S., Hessling G. et al. Safety of continuous periprocedural rivaroxaban for patients undergoing left atrial catheter ablation procedures. Circulation: Arrhytmia and Electrophysiology 2014; Published online before print June 26, 2014, doi: 10.1161/CIRCEP.114.001586 http://circep.ahajournals.org/content/early/2014/06/26/CIRCEP.114.001586.abstract

3. Piccini J., Garg J., Patel M. et al. Management of major bleeding events in patients treated with rivaroxaban vs. warfarin: results from the ROCKETAF trial. European Heart Journal Advance Access published June 10, 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu083 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/35/28/1873.full