Ефективността на rivaroxaban спрямо warfarin се запазва в различни поданализи на проучването ROCKET AF


kd 01/06/2014

Няколко нови поданализа на проучването ROCKET AF* при пациенти с не-клапно предсърдно мъждене (ПМ) обръщат особено внимание на високорисковите подгрупи – болните с преживян миокарден инфаркт (МИ), периферна артериална болест (ПАБ) и тези, които временно прекъсват антикоагулантната си терапия. Пациентите с ПМ и преживян МИ са специфична високо-рискова популация. Данните за приложението на новите орални […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.