Барорефлексната чувствителност предсказва отговора след ренална симпатикова денервация01/11/2013

Оценката на барорефлексната чувствителност (baroreflex sensitivity - BRS), един от механизмите за регулация на артериалното налягане (АН) в човешкия организъм, може да предскаже кои от пациентите с резистентна артериална хипертония (АХ) няма да имат благоприятно повлияване след селективна билатерална аблация на симпатиковите нерви в адвенцитията на бъбречните артерии, показаха резултатите от немско проспективно проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

При всеки от 50-те участници е била изследвана BRS, след което е проведена ренална симпатикова денервация. За периода на проследяване от шест месеца стойностите на систолното АН са спаднали средно с 8 mmHg, докато диастолното АН не се е повлияло значимо.

Изходно, средният брой на антихипертензивни медикаменти на човек е бил 5.4, като в края на шестмесечния период не е отчитена съществена промяна.

Приблизително половината от болните в изследваната група (26 души) са отговарили положително на интервенционалната терапия, дефинирано от авторите като спад на систолното АН, измерено в амбулаторни условия, с поне 10 mmHg на шестия месец след процедурата.

В сравнение с неотговарящите на терапията (nonresponders), отговорилите (responders) са били с по-висок индекс на телесна маса (ИТМ) и изходно систолно АН и с по-ниски стойности за BRS (статистически значима обратно пропорционална корелационна зависимост).

Изходните стойности на BRS са се оказали по-силен предиктор за успешен отговор към проведената денервация отколкото другите два предсказващи фактора - систолно АН и ИТМ.

Реналната симпатикова денервация е сравнително нова процедура за повлияване на резистентната АХ. Тъй като тя е инвазивна, съществува потенциален риск за усложнения.

Освен това все още не са известни дългосрочните последствия от необратимата аблация на реналните нервни окончания. Затова подходящата селекция на пациентите е от съществено значение.

Нарушението на BRS вероятно отразява повишена симпатикова активност, което от своя страна е характеристика на болните, извличащи максимална полза от реналната денервация.

Трябва да се споменат и някои ограничения за BRS:

- Изследването е възможно само при наличие на синусов ритъм

- Апаратурата за измерване на BRS не е достъпна в по-голяма част от медицинските заведения

- Нормалните стойности за BRS все още не са достатъчно добре оценени

- Възпроизводимостта на резултатите и точността на измерването все още се поставят под въпрос

- Самото измерване е трудоемко, част от методите за извършването му са инвазивни, изисква се обучение

Използвани източници:

1. Zuern C., Eick C., Rizas K. et al. Impaired cardiac baroreflex sensitivity predicts response to renal sympathetic denervation in patients with resistant hypertension. J Am Coll Cardiol. 2013, doi:10.1016/j.jacc.2013.07.046 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1731126