Синкоп – диагностика01/06/2013

Определение: преходна загуба на съзнание в резултат на обратима общомозъчна хипоперфузия. Трябва да са изпълни три условия: бързо начало, кратка продължителност и спонтанно пълно възстановяване.

Честота: 15-20% от възрастните хора са имали поне един епизод на синкоп през живота си.

Видове: разграничават се рефлексен (или неврогенен) синкоп, синкоп в резултат на ортостатична хипотония и такъв от сърдечен произход. Най-често срещани са рефлексно-медиираните синкопи.

Диференциална диагноза: основно трябва да се направи с епилепсия. Голям брой пациенти са лекувани неправилно за епилепсия, а всъщност диагнозата им е рефлексен синкоп.

Прогноза: синкопите със сърдечен произход представляват фактор с голямо (неблагоприятно) прогностично значение. От друга страна младите пациенти със синкоп и изключено органично или ритъмно-проводно сърдечно заболяване имат отлична прогноза.

Поведение: всеки пациент със синкоп трябва да бъде насочен към кардиолог с опит в лечението на такава група бол­ни. Първото изискване е да се положат всички усилия за диагностициране на неразпознато структурно сърдечно заболяване (провеждат се ехокардиография, евентуално Холтер ЕКГ, както и други изследвания при необходимост).

След изключване на сърдечно заболяване пациентът се насочва за провеждане на тест с наклон на тялото (tilt table test – TTT). Този тест може да ни помогне в няколко отношения:

– позволява да се постави диагнозата вазо-вагален (рефлексен) синкоп

– обективизира ортостатичната хипотония и синкопа, предизвикан от ортостатична хипотония

– прави възможно разграничаването на епилепсията от рефлексния синкоп

Тест с наклон на тялото в България се провежда в Национална кардиологична болница в София.

За контакти: д-р Яна Симова, д.м. (ianasimova@gmail.com), Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Национална кардиологична болница, София (www.hearthospital.bg)

Допълнителна информация:

Ръководство на диагноза и лечение на синкоп, актуализирано от Европейското дружество по кардиология (ESC) през 2006 година и преведено на български език, може да намерите на уеб страницата: http://sotirmarchev.tripod.com/Syncope.pdf