Нови данни потвърждават ползата от Pradaxa за профилактика на рецидивираща дълбока венозна тромбоза и белодробен емболизъм01/06/2013

Много добра ефективност при благоприятен профил на безопасност за dabigatran etexilate (Pradaxa) 2 x 150 mg дневно при пациенти с дълбока венозна тромбоза (ДВТ) или белодробна емболия (БE) показаха резултатите от проучванията RE-SONATE и RE-MEDY, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

В RE-SONATE са включени 1 343 участници, рандомизирани на Pradaxa или плацебо за период от шест месеца, като разширеното проследяване за оценяване на дългосрочния риск за рецидив е започнало 12 месеца след завършване на лечението. Dabigatran е намалил риска за повтарящи се събития на ДВТ или БЕ с 92% в сравнение с плацебо.

Допълнително проследени данни от клиничното проучване RE-SONATE, представени на конгреса на Американското дружество по хематология (ASH), показаха, че ползите от лечението с Pradaxa за превенция на рецидивираща ДВТ и БЕ продължават за период от една година след края на лечението за пациентите, включени в анализа.

В клиничното проучване RE-MEDY 2856 участници са рандомизирани на dabigatran или warfarin за разширен период на лечение от 36 месеца. Pradaxa в сравнение с warfarin показва 46% по-нисък риск за клинично значимо кървене (включително голямо кървене), докато степента на превенция на рецидивираща венозна тромбемболия е сходна за двата медикамента.

Използван източник:

1. Schulman S., Kearon C., Kakkar A. et al. Extended use of dabigatran, warfarin, or placebo in venous thromboembolism. N Engl J Med 2013; 368:709-718 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1113697#t=articleBackground