Аторис е с доказан добър профил на ефективност и безопасност01/06/2013

Atoris, генеричният atorvastatin на KRKA, е един от малкото генерични медикаменти, чиято ефикасност и безопасност са доказани в голям брой постмаркетингови проучвания

Българските кардиолози използват най-често atorvastatin

Според анкетно проучване на тенденциите на използване на статини в България (1) средният месечен брой пациенти, на които даден кардиолог изписва терапия със статин, е около 15. Индикациите за приложение са сравнително еднакво разпределени между първична и вторична профилактика на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ).

87% от кардиолозите увеличават дозата на използвания статин с цел да достигнат до таргетните нива на LDL (липопротеин с ниска плътност) холестерола. Най-често използваният статин от кардиолозите е atorvastatin, следван от simvastatin, rosuvastatin и lovastatin.

Основни фактори при избора на медикамент са неговото качество, ефективност и безопасност. Най-разпространената стартова доза atorvastatin за българските кардиолози е 20 mg.

Постмаркетингови проучвания с Atoris

Пет големи рандомизирани постмаркетингови клинични проучвания оценяват ефективността и безопасността на генеричния аторвастатин на KRKA.

– ATOP потвърждава добрия профил на ефективност и безопасност на Atoris при широк кръг от пациенти с първична хиперхолестеролемия и комбинирана хиперлипидемия за първична и вторична профилактика на ССЗ (2).

В проучването са включени 334 участници с висок сърдечносъдов риск, оценен по системата SCORE, метаболитен синдром, диабет тип 2 (ДТ2), исхемична болест на сърцето (ИБС) или периферна артериална болест (ПАБ).

Продължителността на проучването е 12 седмици. Стартовата доза на Atoris е 10 или 20 mg според стойностите на LDL-холестерола (LDL-C), с титриране на дозата до 40 mg за достигане до прицелните нива.

В края на периода на проследяване се наблюдава спад на общия холестерол (ОХ, TC) с 26% и на LDL-C с 36% спрямо изходните стойности (p<0.001). Описаните странични ефекти в хода на проучването са минимални.

– Друго проучване – FARVATER*, демонстрира ефективна редукция на липемията, подобрение на ендотелната функция, повишаване на разтегливостта и намаляване на ригидността на съдовата стена при пациенти с ИБС и хиперлипидемия, лекувани с Atoris (3).

Участниците са 50, рандомизирани на Atoris 10 или 20 mg, и проследени за 24 седмици. Нивата на LDL-С в края на проучването намаляват с 35 и 44% съответно за по-ниската и по-високата доза на atorvastatin.

Освен този очакван ефект върху липидния профил, допълнително след тримесечно лечение с Atoris 10-20 mg са наблюдавани: повишение на способността на съдовете за вазодилатация с 40-51% спрямо изходната, подобрение на разтегливостта и намаление на ригидността на каротидните артерии с 43-45% и 23-26% съответно на фона на минимална честота на странични ефекти (регистрирани само при двама пациенти).

Описаните положителни ефекти върху функционалното състояние на артериалната стена вероятно са израз на плейотропните ефекти на atorvastatin.

– Генеричният atorvastatin на KRKA е сравнен с оригиналния atorvastatin в проучването INTER-ARS (4). В него 117 участници с повишен сърдечносъдов риск и дислипидемия са рандомизирани на генеричен или оригинален atorvastatin 10-20 mg с титриране до 20-40 mg с оглед достигане до таргетните нива. Проследяването е четири седмици.

INTER-ARS доказва, че Atoris е еднакво ефективен в сравнение с оригиналния atorvastatin за намаляване на стойностите на LDL-холестерола, ОХ, триглицеридите (ТГ) и apoB.

И двата терапевтични режима намаляват до сходна степен нивата на С-реактивния протеин (CRP) – маркер на риска за развитие на атеросклероза. Профилът на безопасност на Atoris е напълно съпоставим с този на оригиналния atorvastatin.

– Друго постмаркетингово проучване за генеричния аtorvastatin, проведено сред 1 124 участници през 2009 година, показа, че 71% от лекуваните с Atoris пациенти постигат таргетните стойности на LDL-С при средна доза от 26.9 mg в сравнение с 50% достигнали желаното ниво с Atoris 19.5 mg средна доза в проучване от 2007 година (5).

В реалната клинична практика едва 50% от болните, приемащи статин за вторична профилактика, достигат до прицелните нива на LDL-С. Резултатите от проучването могат да се тълкуват, като доказателство за необходимостта от индивидуализиране на дозата при всеки пациент с титриране до това дозово ниво, при което се постигат таргетните стойности на този липиден показател.

– В подкрепа на това твърдение могат да се ползват и резултатите от изпитването ATLANTICA, проведено за да се демонстрира ефективността и безопасността на Atoris, приеман дългосрочно и с титриране на дозата от 10 до 80 mg, при пациенти с дислипидемия и повишен сърдечносъдов риск (6).

655 участници са рандомизирани в три групи: в едната от тях дозата на Atoris е постоянна – 10 mg; във втората – с титриране от 10 до 80 mg, а третата група е на конвенционална липидопонижаваща терапия.

Най-голямата промяна в стойностите на LDL-С (39% редукция), ОХ (30% намаление), ТГ (16% понижение) и на холестерола в липопротеините с висока плътност – HDL-С (16% увеличение) след 24-седмично лечение е постигнато при пациентите с интензивна терапия с atorvastatin в сравнение с групите, приемали Atoris10 mg или конвенционално лечение.

Разликата в достигнатите нива на LDL-С с групата, приемаща Atoris 10 mg и тази, при която дозировката е титрирана от 10 до 80 mg, е сигнификантта (р<0.05). Честотата на странични ефекти е ниска и в трите групи. Не са наблюдавани случаи на миопатия.

* FARVATER – Efficacy of Atorvastatin Activity to the Vascular Wall and CRP

Използвани източници:

1. Желев В. Анализ и регистър за тенденциите в използването анализ и регистър за тенденциите в използването на статиновата терапия (АРТИСТ) в България. Българска Кардиология 2012; ХVІІI (4): 50-60

2. Gustin B. Efficacy and safety of Atoris in a wide population of patients. Kardio list 2007; 2(12): 82 http://www.kardio.hr/pdf/KL2007/KL122007.pdf

3. Susekov A., Rozhkova T., Tripoten M. et al. Randomized FARVATER study. Part 2. Effect of atorvastatin on endothelial function, distensibility and stiffness of vascular wall. Cardiovascular therapy and prevention 2007; 6(3):68-75

4. Boh M., Opolski G., Polonski L. et al. Comparison of the efficacy and safety of generic atorvastatin versus original atorvastatin in the patients of high coronary risk with hyperlipidemia. Kardiologia po Dyplomie. Wydanie Specjalne, Lipiec 2006.

5. Poles J., Kos J., Barbic-Zagar B. et al. What more can we do when treating patients with hyperlipidemia? KardioList 2010;5(12):321 http://www.kardio.hr/pdf/Kardio%20list%202010_5_12_321-324.pdf

6. Mareev V., Belenkov Y., Oganov R. еt al. Atorvastatin in treatment of patients with coronary heart disease and dislipidemia and high general risk: Efficiency and safety estimation. Design and main results of ATLANTIKA study. Kardiologiia 2008; 11: 4-13