Читателите за нас: „Кардио D разпространява нови знания в кардиологията и сърдечносъдовата наука”01/02/2013

„В списанието Кардио D се отразяват най-важните постижения в кардиологията от световната специалидирана медицинска литература. Публикуват се оригинални клинични и експериментални доклади за всички аспекти на сърдечносъдовите заболявания.

Разглеждат се нови диагностични техники, резултати от многоцентрови клинични проучвания на нови терапии. Публикуват се актуалните препоръки на Европейското и Американското кардиологични дружества по актуални теми на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ).

Списанието включва становища и оригинални статии, фокусирани върху практическо-клиничния подход на диагностика и лечение на ССЗ. Дава синтезиран анализ на последните международни форуми в кардиологията.

Кардио D е списание за специалисти по сърдечносъдови болести, за интернисти, спациализиращи кардиология и за всички лекари с интереси в областта на кардиологията. Списанието е средство за разпространение на нови знания в кардиологията и сърдечносъдовата наука. Научното и редакционно качество са на високо ниво, а полезността на списанието е безспорна.”

Доц. д-р Велислава Костова

Национална кардиологична болница