Реналната симпатикова денервация подобрява сърдечната функция01/05/2012

Селективната билатерална денервация на симпатиковите нерви, разположени в адвентицията на бъбречните артерии, може при пациенти с резистентна артериална хипертония да намали хипертрофията на лявата камера (ЛК) и да подобри ЛК диастолна функция, показаха резултатите от ехокардиографското рамо на изпитването Symplicity HTN2*, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Данните от проучването Symplicity HTN2, представени през 2010 година на научната сесия на Американската сърдечна асоциация (AHA) и публикувани симултанно в списание Lancet, посочиха, че реналната симпатикова денервация води до значимо понижение на артериалното налягане, без интеревенцията да е съпътствана от значими усложнения, при над 100 пациенти с резистентна артериална хипертония (АХ).

Реналната денервация и останалите стратегии за модулиране на функцията на автономната нервна система са обещаващи методики за лечение на пациентите с хипертонична болест (2).

Бъбречните симпатикови еферентни и аферентни нервни влакна, разположени във външната обвивка на a. renalis, играят ключова роля за появата на системна АХ. Концепцията, че хирургичната ренална денервация може да понижи артериалното налягане (АН) датира от няколко години.

В проучването е използван ендоваскуларен достъп до бъбречните артерии през a.femoralis като билатералната денервация е постигната чрез радиофреквентна аблация (RF) с катетърната система Symplicity (на фирма Ardian, която в процес на изкупуване от Medtronic). Процедурата е извършена от интервенционален кардиолог или интервенционален радиолог като нейната продължителност е около 40 минути.

RF аблацията на всеки бъбречен симпатиков нерв е провеждана в четири-пет точки на ротационен принцип (чрез ротация на гъвкавия катетър в лумена на всяка от двете бъбречни артерии, така че да бъде обхваната цялата обиколка на съда).

Тъй като системата е самоориентираща се, тя не причинява травма при контакт със съдовата стена.

В ехографското подпроучване са участвали 46 пациенти, при които е проведена билатерална ренална денервация (RDN), като при всичките е извършена и трансторакална ехокардиография преди процедурата и на първия и шестия месец след нея. Контролните случаи са били 18 пациенти.

Извън редукцията на периферното систолно и диастолно АН, RDN e била свързана с намаление на ЛК маса с 13% в края на първия месец и със 17% на шестия месец след интервенцията. Обратно, в контролната група е наблюдавана тенденция за увеличение на ЛК маса.

Реналната денервация е довела и до подобряване на ЛК диастолна функция за разлика от контролната група, при която е наблюдавано влошаване на този показател.

Допълнително е установено значително намаление на про-B-тип натриуретичния пептид с 39% в групата с ендоваскуларна денервация в сравнение с понижението с 8% при контролите на медикаментозно лечение.

Реналната денервация при пациенти с резистентна АХ може да намали ремоделирането на лявата камера (поради намалената симпатикова активация), което засега хипотетично е свързано с подобряване на прогнозата. Необходими са проучвания, които да оценят ефекта от този метод на лечение върху заболеваемостта и смъртността.

Сходни устройства за денервация на бъбречната артерия са балонният катетър на фирма Vessix Vascular (3), намиращ се в по-ранен етап на клинични проучвания, както и ултразвуковата транскатетърна система Paradise на ReCor (4), която бе одобрена през февруари да се използва в Европа за лечение на резистентна хипертония.

Други методи за автономна модулация, които се изследват, са барорецепторна активация, стимулиране на гръбначния мозък и стимулиране на n.vagus.

* Symplicity HTN - Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension

Използвани източници:

1. Brandt M., Mahfoud F., Reda S. et al. Renal sympathetic denervation reduces left ventricular hypertrophy and improves cardiac function in patients with resistant hypertension . J Am Coll Cardiol 2012; 59:901-909 http://content.onlinejacc.org

2. Zile MR and Little WC. Effects of autonomic modulation. More than just blood pressure. J Am Coll Cardiol 2012; 59:910-912.

3. Vessix Vascular. First patients treated in hypertension clinical study using the Vessix Vascular balloon catheter renal denervation system. February 23, 2012 www.vessixvascular.com/news.html

4. Recor Medical. ReCor Medical announces CE Mark approval for its novel PARADISE ultrasound transcatheter renal denervation system. February 20, 2012 www.recormedical.com/therapy.html