Митралната реконструкция подобрява резултатите при аорто-коронарен байпас01/05/2012

Митралната пластика подобрява резултатите при аорто-коронарен байпас и умерената функционална исхемична митрална регургитация трябва да се коригира при пациенти, подложени на коронарна хирургия (АКБ, CABG*), показаха предварителни резултати от проучването RIME**, публикувани в списание Circulation (1).

След митрална анулопластика се подобрява максималната кислородна консумация, намалява се тежестта на регургитацията и се понижават левокамерните обеми.

Митралната пластика и хирургичната реваскуларизация са утвърден стандарт за лечение при тежка функционална исхемична митрална регургитация (functional ischemic mitral regurgitation - FIMR), но до днес няма ясни препоръки за лечение при умерена FIMR.

Обсервационни проучвания показаха известно предимство на комбинираната процедура, но остава спорен въпросът доколко подобрението се дължи на успешната реваскуларизация.

Проучването RIME включва две групи пациенти: 30 с изолиран AKБ (CABG) и 30 с АКБ и митрална реконструкция (mitral valve annuloplasty – MVA) - CABG+МVA.

Критериите за включване са: ефективна регургитационна площ между 0.2 и 0.4 cm2; регургитационен обем от 30 до 59 ml/удaр; регургитационна фракция от 30 до 49%; вена контракта от 0.3 до 0.69 cm.

Изключени са пациенти с фракция на изтласкване (ФИ) на лявата камера под 30%, предходна сърдечна операция, аортен порок и бъбречна недостатъчност. Средната възраст на пациентите е 71 години.

В двете групи няма значима разлика в средния брой графтове. Очакваното време на екстракорпорално кръвообращение (ЕКК) и аортен клампаж (КА) е по-дълго при CABG+МVA.

В групата с пластика средният размер на имплантирания ринг е 27.9 mm. Използвани са цели твърди или полутвърди рингове, тъй като полуринговете и меките бандове водят до значително по-висока честота на рецидивираща митрална регургитация.

Няма разлика между двете групи по отношение на периоперативната смъртност и използването на интрааортна балонна помпа (intra-aortic balloon pump - IABP), както и на периоперативните усложнения. За комбинираната група е по-дълъг средният реанимационен престой и по-често се налага използване на катехоламини и кръвопреливане.

На първата година са сравнени показателите в двете групи, като за всеки един от тях болните, подложени на CABG+МVA, имат по-добри резултати.

Според изследователите, тези резултати подкрепят препоръката за митрална анулопластика при умерена FIМR. Но преди да се утвърди промяната в клиничната практика трябва да се изясни дали предимствата на комбинираната процедура се запазват и през петата година на проследяването.

Според настоящите препоръки на Американската сърдечна асоциация (АHA) и Американския колеж по кардиология (АСС) интервенцията при умерена FIМR е клас IIa, ниво В****. А според Европейската асоциация по сърдечногръдна хирургия (EACTS) и Европейското кардиологично дружество (ESC) - клас ІІа, ниво С****. В следващите години резултатите от това проучване и от няколко подобни (2,3) , провеждани в момента, могат да променят тези препоръки в клас I.

Д-р Димитър СИМОВ

* CABG (произнася се на английски „кабадж”) - coronary artery bypass surgery (също популярно като coronary artery bypass graft surgery или colloquially heart bypass, или bypass surgery); АКБ – аорто-коронарен байпас

** RIME - The Randomized Ischemic Mitral Evaluation

*** MoMIC - Moderate Mitral Regurgitation In Patients Undergoing CABG

**** Клас на препоръки:

Клас I – данни и/или общо съгласие, че дадено лечение или процедура са полезни и ефективни

Клас II – противоречиви данни и/или разногласия относно полезността и ефективността на лечението или процедурата

Клас IIa – наличните данни са в подкрепа на полезността/ефективността на лечението или процедурата

Клас IIb – полезността/ефективността на лечението или процедурата е по-малко подкрепена от данни или общо съгласие

Клас III – данни или общо съгласие, че лечението или процедурата не са полезни/ефективни, а в някои случаи могат да са вредни

Ниво на доказателственост:

Ниво А – резултати от множествени рандомизирани клинични проучвания или мета-анализи

Ниво В – данни от едно рандомизирано клинично проучване или големи, неарндомизирани изследвания

Ниво С – експертен консенсус и/или малки проучвания, ретроспективни анализи и данни от регистри

Използван източник:

1. Chan K. M. J.; Wage R.; Symmonds К. Mitral valve annuloplasty in addition to coronary artery bypass grafting in moderate functional ischemic mitral regurgitation reverses left ventricular remodelling and restores left ventricular geometry: Preliminary results of the randomised ischemic mitral evaluation trial. Circulation. 2011; 124: A12057 http://circ.ahajournals.org/cgi/content/meeting_abstract/124/21_MeetingAbstracts/A12057

2. Comparing the effectiveness of a mitral valve repair procedure in combination with coronary artery bypass grafting (CABG) versus CABG alone in people with moderate ischemic mitral regurgitation http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00806988

3. Moderate mitral regurgitation in CABG patients (MoMIC) http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00613548