Избор на антихипертензивна терапия01/05/2012

Всеки клас антихипертензивни средства има специфични предимства и противопоказания при специфични клинични ситуации. Изборът на конкретен медикамент e индивидуален при всеки пациент.

Предпочитат се следните медикаменти за лечение на АХ при пациенти с (1):

– метаболитен синдром (висок риск за диабет тип 2) – ACEI, ARB, CCB; при тези случаи трябва да бъде избягвана комбинацията ВВ и тиазиден диуретик

– диабет – ACEI, ARB

– глаукома – ВВ

– периферна съдова болест – ССВ

– ангина пекторис – ВВ, ССВ

– бъбречно увреждане/микроалбуминурия – ACEI, ARB

– терминална бъбречна недостатъчност/протеинурия – ACEI, ARB (при пациенти на диализа), бримкови диуретици

– предсърдно мъждене (ПМ)

# рекурентно – ACEI, ARB

# перманентно – ВВ, недихидропиридинов ССВ

# сърдечна недостатъчност – ACEI, ARB, ВВ (bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinatе ER, nebivolol), диуретици

# напреднала възраст (систолна АХ) – диуретик, ССВ

Използван източник:

1. Law M., Morris J., Wald N. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 2009, 338:b1665 http://www.bmj.com