Aliskiren не трябва да се комбинира с ACE инхибитор или ARB при пациенти с диабет тип 2 или с бъбречно увреждане01/05/2012

Лекарите не трябва да предписват антихипертензивни средства, съдържащи aliskiren (Rasilez/Tekturna на Novartis Pharmaceuticals)*, в комбинация с ACE инхибитори или ангиотензин-рецепторни блокери (ARB) при пациенти с диабет тип 2, предупреди през април американската FDA (1).

Посочената комбинация е противопоказана и при пациенти с умерена до тежка бъбречна недостатъчност, като случаи със скорост на гломерулна филтрация (GFR) <60 ml/min.

Причината за тези предупреждения, включени в кратката лекарствена характеристика на aliskiren и на всичките съдържащи го готови фиксирани комбинации, са предварителните данни от спонсорираното от Novartis проучване ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardio-Renal Endpoints) (2).

Това изпитване бе преустановено от фирмата предсрочно през декември 2011 поради резултатите от седмия пореден междинен анализ, проведен от комитет от независими експерти, които показват повишена честота на нежелани странични ефекти при прилагане на aliskiren в комбинация с ACE инхибитор или ARB при пациенти с диабет тип 2 и бъбречно увреждане (наличие на албуминурия или намалена GFR).

Според становището на този комитет, пациентите с диабет тип 2, които са високорискова група за сърдечносъдови и бъбречни неблагоприятни странични ефекти, нямат полза от добавянето на aliskiren към стандартната антихипертензивна терапия с друг инхибитор на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС).

За период от 18-24 месеца приложението на комбинацията aliskiren и ACE инхибитор (ACEI) или ARB е било свързано и леко повишена честота на нефатален инсулт и смърт, както и с увеличение на риска за бъбречно увреждане, хиперкалиемия и хипотония в сравнение с контролите на плацебо.

FDA подчертава, че няма окончателни изводи за наличието на причинна връзка между терапията с изследваната комбинация и сърдечносъдовите нежелани събития.

Една готова двойна фиксирана комбинация Valturna (Novartis Pharmaceuticals), която съдържа aliskiren и valsartan, е особено потърпевша след преустановяването на ALTITUDE. Тази комбинация не е регистрирана в ЕС, но лекарите в САЩ трябва да прехвърлят пациентите, лекувани с Valturna, на по-подходящи алтернативни терапии (Valturna се спира от продажба в средата на юли).

ALTITUDE е фаза 3 мултицентърно проучване на 8606 пациенти с диабет тип 2 (ДТ2) и бъбречно увреждане от 36 страни, в което са оценени потенциалните ползи от алискирен, в сравнение с плацебо, за понижаване на риска за сърдечносъдови и бъбречни събития, като елемент от комбинирана терапия с ARB или ACEI.

Това е първото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изпитване, оценило профила на ефективност и безопасност на директния ренинов инхибитор за период от над една година (средно 27 месеца) специфично при ДТ2 и бъбречно увреждане - популация, която има висок риск за сърдечносъдови и бъбречни увреждания.

Участниците в ALTITUDE са рандомизирани в две групи: група на терапия с алискирен в доза 300 mg дневно (n=4283) или контролна плацебо група (n=4296), като всичките са получавали стандартното лечение за сърдечносъдова и бъбречна протекция с един от другите два класа инхибитори на РААС - ARB или ACEI.

Aliskiren - директен ренинов инхибитор, бе одобрен през 2007 в ЕС и САЩ с търговските имена Rasilez и съответно Tekturna за лечение на артериална хипертония като монотерапия или в комбинация с други медикаменти. Профилът на ефективност и безопасност на алискирен е изследван при над 57 000 пациенти, които са лекувани с този медикамент в различни клинични проучвания.

Извод за клиничната практика:

- Алискирен и съдържащите го готови фиксирани комбинации* са противопоказани да се прилагат в комбинация с ARB или ACEI при пациенти с диабет поради повишения риск за бъбречни усложнения, хипотония и хиперкалиемия

Д-р Диляна ЯНКОВА

* Aliskiren-базираните продукти са:

– Rasilez®/Tekturna®

– Rasilez HCT/Tekturna HCT - готова двойна комбинация с фиксирани дози на аliskiren и hydrochlorothiazide (HCTZ)

– Valturnа (aliskiren + valsartan), не е регистриран в ЕС

– Rasilamlo/Tekamlo (aliskiren+ amlodipine)

– Rasitrio/Amturnide - готова тройна комбинация с фиксирани дози на aliskiren, amlodipine и hydrochlorothiazide (HCTZ)

Използвани източници:

1. Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: New warning and contraindication for blood pressure medicines containing aliskiren (Tekturna). April 20, 2012 www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm300889.htm

2. Novartis announces termination of ALTITUDE study with Rasilez®/Tekturna® in high-risk patients with diabetes and renal impairment. December 20, 2011 http://cardiobrief.files.wordpress.com/2011/12/novartis-aliskiren-altitude-pr.pdf