Ivabradine подобрява качеството на живот и ремоделирането на лявата камера при пациенти със СН03/11/2011

Понижаващият сърдечната честота медикамент ivabradine (Corlentor(r), Servier), в допълнение на основния си ефект да намалява смъртността и честотата на хоспитализациите поради сърдечна недостатъчност (СН), води до подобрение на качеството на живот и до обратно развитие на левокамерното ремоделиране, показаха нови данни от проучването SHIFT (1, 2).

Основните резултати от рандомизираното, двойно-сляпо, контролирано проучване SHIFT, публикувани през миналата година, посочиха, че лечението с ivabradine постига при пациенти с хронична СН и систолна дисфункция сигнификантно намаление на първичния комбиниран краен показател за ефективност (дефиниран като смърт и честота на хоспитализации поради влошаване на СН) с 18% в сравнение с плацебо (3).

Основният извод на неговите автори е, че редукцията на сърдечната честота (СЧ), постигана с ivabradine, играе важна роля за подобряване на клиничните резултати при пациентите със СН. Това потвърждава също така, че СЧ участва в патофизиологията на това заболяване, което е свързано с висока заболеваемост и смъртност и все още представлява предизвикателство за клиничните кардиолози.

Новите резултати, докладвани по време на тазгодишния конгрес на European Society of Cardiology (ESC` 2011) и публикувани симултанно в он-лайн верия на European Heart Journal, са от два подгрупови анализи, проведени с цел да се оцени влиянието на специфичния инхибитор на синоатриалния възел върху свързаното със здравето качество на живот, както и върху ремоделирането на сърцето.

Качество на живот

Намалението на СЧ, в резултат на лечението с ivabradine, е свързано с подобрение на качеството на живот на симптомните пациенти със систолна СН (първичен краен показател за оценка в първото подпроучване) в сравнение с плацебо групата, са показали резултатите от 12-месечно проследяване след рандомизацията на участниците в едното подпроучване SHIFT (общо 1944 пациенти) (1).

За оценка на изменението в свързаното със здравето качество на живот е използван Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ).

Резултатите от анализа са установили, че степента на подобрение на точковия сбор, оценен с KCCQ, е съответствала на постигнатото намаление на СЧ (с 10.1 удара/минута, р<0.0001) в групата на ivabradine.

Според авторите, това показва, че редукцията на СЧ играе основна роля за подобряване на качеството на живот на пациентите с хронична СН.

Ремоделиране на лявата камера

В другото подпроучване SHIRT са участвали 611 пациенти със СН и систолна дисфункция, при които промяната в ремоделирането на лявата камера (водещ показател за прогресията на СН) е оценено с ехокардиографско измерване на индекса на левокамерния телесистолен обем (ТСОИ) (2).

Лечението с ивабрадин е довело до чувствителна промяна в ТСОИ (независимо от приема на бета-блокер, етиологията на СН и изходната ФИ на ЛК), за разлика от незначителното намаление при прилагане на плацебо, като разликата между двете групи от 5.8 ml/m2 e статистически значима.

В допълнение, е била установена корелация между промяната в ТСОИ и крайните резултати (смърт/хоспитализация за СН), като болните със стойност на този показател над средната (>59 ml/m2) са имали с 60% по-висок риск за възникване на комбинирания краен резултат в сравнение с тези с по-ниска стойност (HR 1.62, p=0.04).

Левокамерната фракция на изтласкване също е била увеличена с 3% в групата на терапия с ivabradine спрямо плацебо, като разликата е също значима. Фракцията на изтласкване на ЛК се е подобрила с най-малко 5% при 36% от болните на активно лечение в сравнение с 23% от контролите.

Сходно на подобрението на качеството на живот, ползата по отношение на ремоделирането на ЛК също е била зависима от намалението на сърдечнатата честота в сравнение с изходна стойност – пациентите, при които лечението с ивабрадин е постигнато най-голяма редукция на СЧ, са имали най-ниска честота на неблагоприятни крайни резултати.

Изводите за клиничната практика:

– При пациенти със систолна СН и СЧ=/>70 уд/мин (в синусов ритъм), степента на намаление на сърдечната честота, постигана с инхибитора на f-йонните канали ivabradine (Corlentor(r)), корелира с подобрението на свързаното със здравето качество на живот

– Намалението на СЧ с ivabradine води до обратно развитие на ремоделирането на миокарда при пациенти със СН и левокамерна систолна дисфункция. Терапията с медикамента понижава изразено левокамерните обеми и подобрява фракцията на изтласкване на ЛК

– Използването на ивабадрин, в допълнение на препоръчваната оптимална терапия при систолна СН, включително с бета-блокери, може да бъде от полза при пациенти със синусов ритъм и повишена СЧ в покой.

* SHIFT – Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial

В проучването са оценени 6505 симптомни пациенти, от 677 клинични центрове в 37 държави, с хронична СН (функционален клас ІІ-ІV по NYHA), левокамерна фракция на изтласкване (ЛКФИ)/=70 уд/мин (СЧ в покой е измерена с 12-канална ЕКГ, извършена в легнало положение на пациента). Участниците са получавали оптимална фармакологична терапия с АСЕ инхибитори/ангиотензин рецепторни блокери (91%), бета-блокери (90%) и алдостеронови антагонисти (60%)

Използвани източници:

1. Ekman I., Chassany O., Komajda M. et al. Heart rate reduction with ivabradine and health related quality of life in patients with chronic heart failure: results from the SHIFT study. Eur Heart J 2011; DOI:10.1093/eurheartj/ehr343 http://eurheartj.oxfordjournals.org

2. Tardif J., O`Meara E., Komajda M. et al. Effects of selective heart rate reduction with ivabradine on left ventricular remodelling and function: Results from the SHIFT echocardiography substudy. Eur Heart J 2011; DOI:10.1093/eurheartj/ehr311

3. Swedberg K., Komajda M., Bohm M., et al. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): A randomised placebo-controlled study. Lancet 2010; 376 (9744): 875-885 DOI:10.1016/S01406736(10)61198-1 http://www.thelancet.com