КОЛЕГИУМ01/05/2011

Уважаеми колеги,

Годишният конгрес на European Society of Cardiology ще се проведе на 27-31 август в Париж. Петдневната програма ще включва 400 научни сесии, над 4200 абстракта и около 80 образователни курса.

На форума се очаква актуална информация за четири нови стандарта на ESC, които ще бъдат публикувани до края на годината – за терапия на дислипидемия, периферна съдова болест, NSTEMI и сърдечносъдови заболявания през бременността. За новостите от конгреса ще ви информираме на страниците на списание MD и КардиоД 2.

В новия брой на списанието правим обзор на приложението на две основни групи медикаменти, използвани в лечението на артериалната хипертония. Ангиотензин рецепторните блокери - ARB (самостоятелно или в комбинация) като антихипертензивна терапия е залегнало в редица стандарти (JNC7, ESC, British Hypertension Society и Canadian Hypertension Education Program). От особено значение за ефективността от терапията е подходящото комбиниране на ARB с други медикаменти при различните групи пациенти.

Няма друг клас антихипертензивни медикаменти с толкова разнообразна и продължителна история като бета-блокерите. Предлагаме ви обзорна статия, посветена на тяхната история и настояще.

Новият перорален антикоагулант dabigatran etexilate (с търговско име Pradaxa на Boehringer Ingelheim), наскоро получи позитивно становище от медицинския комитет на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за профилактика на инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене с един или повече рискови фактори.

За разлика от антагонистите на витамин К, които действат променливо чрез различни коагулационни фактори, dabigatran осигурява ефективна, предвидима и постоянна антикоагулация с нисък потенциал за лекарствени взаимодействия и без взаимодействия с храни, без необходимост от рутинно проследяване на коагулационния статус или корекция на дозата. Всичко това прави лечението с този медикамент рентабилно.

Какви са показанията за компютърна томография на сърцето, ще научите от статията на новия член на екипа ни д-р Яна Симова, д.м., а с основите на контрастната ехокардиография ще ви запознае д-р Сотир Марчев, FESC, изпълнителен директор на Университетска кардиологична клиника – Плевен и научен консултант на списанието.

Приятно четене на Кардио D!

Д-р Ивайло Траянов