Dabigatran е с доказана рентабилност за профилактика на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене01/05/2011

Dabigatran etexilate (Pradaxa® на Boehringer Ingelheim) - нов перорален директен тромбинов инхибитор, е икономически по-ефективен за профилактика на инсулт при болни с предсърдно мъждене (ПМ) от warfarin, прилаган в условия на клинични изпитвания, и от предписваната в клиничната практика терапия - „реална среда” (1, 2).

Тази рентабилност на dabigatran спрямо добре контролирания warfarin се дължи на по-добрата профилактика на исхемичен инсулт и намаляването на вътречерепно кървене при пациенти с ПМ, които dabigatran постига.

Когато се сравнят разходите за лечение с dabigatran с тези на досега съществуващите терапии, в това число и с warfarin в условия на „реална среда”, се оказва, че dabigatran спестява средно по 4733 канадски долари на пациент за превенция на инциденти като инсулт и свързаните с него последващи разходи.

Моделът на икономическия анализ* оценява и сравнява пациенти в Канада, лекувани с dabigatran, и тези на терапия с warfarin в условия, подобни на тези в клинични проучвания, и в условия на клиничната практика - „реална среда”, при които пациентите са получавали или warfarin, или ацетилсалицилова киселина, или никакво лечение.

Моделът показва, че в рамките на един живот, болни с ПМ, които са лекувани с dabigatran, преживяват по-малко исхемични инсулти и вътречерепно кървене отколкото пациенти, получавали съществуващите терапии. По тази причина лечението с dabigatran е значително по-рентабилно от прилаганите до момента терапии.

Анализът използва резултатите от клиничното проучване RE-LY, които показват, че dabigatran 150 mg два пъти дневно значително намалява риска за инсулт и системна емболия с 35% повече отколкото постигната редукция с добре контролиран warfarin (средна стойност на време в терапевтичен интервал (TTR) 67%). В допълнение, dabigatran 150 mg два пъти дневно намалява и животозастрашаващото и вътречерепното кървене.

Готовността да се инвестира в допълнителни здравни ползи е важен елемент в оценката на институциите, отговорни за решенията в областта на здравеопазването. Те трябва да преценят дали новите терапии предлагат добавена стойност срещу средствата, вложени в тях.

Много от случаите на инсулт при пациенти с ПМ могат да се предотвратят с подходяща антитромботична терапия.

Голяма част от пациентите с ПМ не се профилактират адекватно за превенция на инсулт. Това се дължи главно на добре документираните ограничения с warfarin. Също така dabigatran не изисква рутинно проследяване на коагулацията или корекции на дозата, не се влияе от взаимодействия с храни и има нисък потенциал за взаимодействие с различни лекарства.

Изводи:

- пациенти, лекувани с dabigatran, получават по-малък брой исхемични инсулти в сравнение с пациенти, при които се прилагат съществуващите терапии (warfarin в условия на клинично изпитване или в условия на „реална среда” warfarin, ацетилсалицилова киселина или никакво лечение)

- честотата на вътречерепно кървене при пациенти, лекувани с dabigatran, е с близо 50% по-ниска от тази при пациенти, при които се прилагат останалите терапии (0.49 при dabigatran спрямо 1.13 при warfarin спрямо 1.05 при предписание в „реална среда” на 100 пациенто-години)

- като цяло, dabigatran е по-рентабилен, особено в клиничната практика („реална среда”). Стойностният коефициент за рентабилност (ICER) на dabigatran etexilate е $10 440 за година качествен живот (quality adjusted life year - QALY) спрямо warfarin в условия на клинично изпитване и $3962 за година QALY спрямо предписанията в „реална среда” с warfarin, ацетилсалицилова киселина или никакво лечение

* Икономическото изследване взима за модел пациенти с ПМ с умерен и висок риск за инсулт, като проследява клиничните инциденти (първични и вторични исхемични инсулти, системна емболия, транзиторна исхемична атака, кръвоизливи, миокарден инфаркт и смърт), водещи до инвалидност. Използвани са дозите dabigatran etexilate, одобрени в Канада: 150 mg два пъти дневно за пациенти на възраст до 80 години и 110 mg два пъти дневно за пациенти на възраст 80 и повече години.

В Канада, готовността да се инвестират допълнително $30 000 за всяка спечелена година качествен живот (или QALY) се счита за приемлива (макар и консервативна) мярка. Инвестициите, необходими за dabigatran, попадат далеч под този праг.

Използвани източници:

1. Sorense S., Kansal A., Connolly S. et al. Cost-effectiveness of dabigatran etexilate for the prevention of stroke and systemic embolism in atrial fibrillation: A Canadian payer perspective. Thromb Haemost 2011, 105 (5):908-915 www.journalth.com

2. Di Nisio M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med 2005; 353: 1028-1040