Тест идентифицира пациентите с гръдна болка от несърдечен произход01/10/2010
Стойност 0 на показател, наречен калциев скор на коронарните артерии (CACS),* идентифицира пациентите с гръдна болка, които могат безопасно да бъдат изписани от спешното отделение, без необходимост от по-нататъшни кардиологични изследвания, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Emergency Medicine (1). При тези пациенти вероятността за възникване на остър коронарен синдром в краткосрочен план е много ниска (резултатите им са отлични до шестия месец). Оптималната стратегия за оценка на произхода на гръдната болка в условия на спешност остава неуточнена. Милиони ненужни хоспитализации се извършват всяка година, които са свързани с разходи на десетки милиарда евро (или техните еквиваленти в други парични единици) за диагностично уточняване на случаите с гръдна болка, суспектна за остър коронарен синдром (ACS). CACS е лесен тест за идентифициране на случаите с ACS, който е приложим само при хора с нисък риск за исхемична болест на сърцето или за остър миокарден инфаркт. Над 60% от тези пациенти, при които се установява CACS 0, имат гръбна болка, която не се дължи на миокардна исхемия. В проспективното обсервационно кохортно проучване са включени 1031 от 5066 пациенти, или 20% от цялата кохорта, постъпила в спешно отделение за период от около 3.5 години. Всичките участници (на средна възраст 54 години) са имали нормални изходни нива на сърдечен тропонин, били са без исхемичен тип промени на електрокардиограмата и без анамнеза за ИБС. При тях, в рамките на 24 часа от приема им в спешно отделение, е извършена миокардна перфузионна сцинтиграфия след физическо натоварване (SPECT) и е изчислен CACS. Резултати: - 61% от пациентите са имали CACS 0. Честотата на абнормната SPECT е варирала от при 0.8% при пациентите с CACS 0 до 17% при тези с CACS >400 - ACS e потвърден при 2.7% (28 пациенти) по време на хоспитализацията, а при четирима е възникнал по-късно - средно 7.4 месеца (4.1-10.7 месеца) след изписването им от болницата - При 625 пациенти с CACS 0, само два случая (0.3%) са били с потвърден ACS - При 406 пациенти със CACS >0 при 30 пациенти (7.4%) е потвърден ACS И двамата пациенти със CACS 0, при които е възникнал ACS, са имали абнормни изходни нива на сърдечен тропонин – съответно 1.52 и 2.34 mcg/l, но резултатите от електрокардиограмата и сцинтиграфията са били нормални. При един пациент - 32-годишен мъж, ендоскопски е установен остър гастрит като вероятна причина за гръдната болка, а 52-годишна жена е имала гръдна болка, която е преминала спонтанно. И двамата са изписани от болницата, като до проведения контролен преглед на шестия месец при нито един от тях не е възникнал ACS (нестабилна стенокардия или остър МИ). Ограниченията на изследването са: провеждането му само в един център, ниският риск за остър коронарен синдром при изследваната кохорта (само 20% от всички пациенти, постъпили в спешно отделение поради гръдна болка, суспектна за ACS), както и липсата на коронарна ангиография за потвърждаване на значима стеноза. Авторите също така отбелязват, че при случаите с CACS 0 би се пропуснала некалцифицирана плака на коронарните артерии. От участие в проучването са изключени пациентите с по-висок риск за ACS, а те са 80% от болните с гръдна болка, постъпващи по спешност. Следователно, този индекс е приложим само при хората с нисък риск за гръдна болка поради миокардна исхемия (20% от случаите, а не при всеки един пациент с гръдна болка). Стойност на CACS 0 e предиктор за нормална SPECT и отлични краткосрочни резултати при пациенти с нисък риск за ИБС, поради което те могат безопасно да бъдат изписани, е основният извод. * Coronary Artery Calcium Score се изчислява чрез компютърно томографско определяне на наличието, локализацията и размера на калцифицирали плаки в коронарните артерии. Наличието на исхемична болест на сърцето (ИБС) се оценява според стойностите на CACS: 0 – няма данни за ИБС; 1-10 – минимални данни за ИБС; 11-100 – леки данни за ИБС; 101-400 – умерени данни за ИБС; над 400 – изразени данни за ИБС. Използван източник: 1. Nabi F., Chang S., Pratt C. et al. Coronary artery calcium scoring in the emergency department: identifying which patients with chest pain can be safely discharged home. Annals of Emergency Medicine 2010, 56 (3):230.232 2010, www.annemergmed.com