Лесни клинични предиктори за исхемични инциденти01/10/2010
Четири са водещите рискови фактори, свързани със значимо по-висок риск за бъдещи исхемични събития (сърдечносъдова смърт, миокарден инфаркт и инсулт): коронарна, мозъчносъдова и периферна съдова болест; анамнеза за предишен исхемичен инцидент, исхемичен инцидент през предшестващата година и наличието на диабет. Тези изводи са направени при четиригодишен анализ на международния регистър REACH, включил 45 227 пациенти от 29 страни. От пациентите с атеротромбоза, случаите с анамнеза за исхемични инциденти имат най-висока честота на рецидиви (18.3%). Болните с диабет имат чувствително по-висок риск за бъдещи исхемични инциденти.