Candesartan намалява риска за новооткрит диабет при хипертоници01/10/2010
Atacand* (candesartan) намалява риска за поява на клиничен диабет тип 2 при пациенти с артериална хипертония, показаха резултати от проучването CASE-J, публикувани в списание Hypertension Research (1). Изследването е рандомизирано и многоцентрово, и има за цел да установи сърдечносъдовия изход при високорискови пациенти с хипертония на терапия с ангиотензин рецепторния блокер candesartan или с блокера на калциевите канали amlodipine (който има доказан неутрален ефект върху метаболитните показатели). В подгрупов анализ е проучено влиянието на изявен диабет тип 2 или на затлъстяване върху крайния изход. Авторите са изследвали заболеваемостта и смъртността при подгрупи със или без диабет, увеличен индекс на телесна маса (BMI), както и честотата на новооткрит диабет според различните стойности на BMI. Търсени са връзки между наличието на диабет, BMI, сърдечносъдови заболявания и вида на антихипертензивна терапия при 4703 пациенти (42.9%, от които, с диабет тип 2). В групата с candesartan са регистрирани сигнификантно по-малко случаи на новооткрит диабет тип 2, в сравнение с групата с amlodipine (-34%, p=0.043). Както може да се очаква, болните с изявен диабет са били със значимо по-висок риск за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност, независимо от вида антихипертензивна терапия. Честотата на новооткрит диабет тип 2 е била свързана със степента на увеличение на BMI в групата с amlodipine, докато за пациентите на терапия с candesartan не е установена подобна закономерност. При болните с BMI =/>27.5 kg/m2, рискът за фатален изход е бил значително по-нисък в групата с candesartan, в сравнение с групата с amlodipine. Candesartan намалява общата смъртност и честотата на нововъзникнал диабет тип 2 при пациенти със затлъстяване, което е от дългосрочна полза при болни с хипертония, е заключението на авторите. * Atacand (candesartan) на AstraZeneca е регистриран в България (www.bda.bg) CASE-J =Candesartan Antihypertensive Survival Evaluation in Japan Използван източник: 1. Nakao К., Hirata М., Oba К. et al. Role of diabetes and obesity in outcomes of the candesartan antihypertensive survival evaluation in Japan (CASE-J) trial Hypertension Research advance online publication 9 April 2010; doi: 10.1038/hr.2010.38 www.nature.com/hr/journal/vaop/ncurrent/abs/hr201038a.html