Exforge е ефективен като интензивна терапия при неконтролирана хипертония с диастолна дисфункция01/06/2010

Диастолната дисфункция може да предхожда развитието на сърдечна недостатъчност при хипертензивни пациенти и е важен показател на таргетно органно увреждане при неконтролирана хипертония. Засега не е ясно до каква степен интензивният контрол на артериалното налягане може да подобри тези показатели.

В проучване на Solomon и сътр., публикувано наскоро в сп. Hypertension, са включени 228 болни с неконтролирана хипертония, запазена фракция на изтласкване и диастолна дисфункция (1). Те са били разделени в две групи: интензивна терапия (с прицелни стойности на систолното АН <130 mmHg) или стандартно лечение (с прицелни стойности на систолното АН <140 mmHg) с Exforge 5/160 mg или 10/320 mg плюс допълнителни антихипертензивни медикаменти при необходимост. Ехокардиографска оценка на диастолната функция е извършена в началото и на 24 седмица.

Резултатите показват, че стойностите на АН са се понижили сигнификантно и в двете групи от 161/90 на 130/75 mmHg (при интензивната терапия) и от 162/94 на 137/80 mmHg (при стандартната терапия). Скоростта на миокардна релаксация също се е подобрила значително от 7.6 на 9.2 cm/s (при интензивната терапия) и от 7.5 на 9.0 cm/s (при стандартната терапия).

Степента на подобрение на скоростта на ануларна релаксация е била свързана със степента на намаление на систолното АН, като пациентите с най-ниски стойности на систолното АН са имали най-високи скорости на диастолна релаксация.

Ефективността на интензивната терапия с Exforge за подобрение на диастолната функция при болни хипертония е доказано и в проучването EXCEED (2). Изследването е проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо и има за цел да установи дали агресивната антихипертензивна терапия е свързана с по-значимо подобрение на диастолната функция при 228 болни с АХ стадий II и запазена систолна функция (EF >50%).

Пациентите са били разделени според избраните две терапевтични стратегии: таргетно систолно АН <140 mmHg или <130 mmHg. Резултатите показват подобрение на диастолната функция, оценена с ехокардиография, в групата с интензивна антихипертензивна терапия с Exforge.

Exforge (amlodipine/valsartan) 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg и 10 mg/160 mg на Novartis е регистриран в България

Използвани източници:

1. Solomon S., Verma A., Desai A. Effect of intensive versus standard blood pressure lowering on diastolic function in patients with uncontrolled hypertension and diastolic dysfunction. Hypertension 2010; 55 (2): 241-248 http://hyper.ahajournals.org

2. Hassanein A., Desai A., Verma A. et al. EXCEED: Exforge-intensive control of hypertension to evaluate efficacy in diastolic dysfunction: study rationale, design, and participant characteristics. Ther Adv Cardiovasc Dis 2009; 3 (6): 429-439 http://tak.sagepub.com/current.dtl