Блокери на калциеви канали и clopidogrel01/06/2010

Блокерите на калциевите канали (CCB) са независим предиктор за намаляване на медиираната от clopidogrel инхибиция на тромбоцитите при пациенти след ангиопластика и стентиране по повод на остри коронарни инциденти, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Heart (www.heart.bmj.com/content/96/3/186.abstract).

Дихидропиридиновите CCB инхибират цитохром P450 3A4 ензима, който участва в метаболизирането на clopidogrel (пролекарство) до неговата активна форма.

Авторите са изследвали ADP (аdenosine-5-diphosphate) индуцираната реактивност на тромбоцитите чрез светлинно трансмисионна агрегометрия и теста VerifyNow P2Y12 при болни след перкутанна коронарна интервенция с имплантиране на стент.

При пациентите, получавали ССВ заедно с clopidogrel, е била установена значимо повишена тромбоцитна реактивност (и с двата теста), в сравненеие с тези без терапия с ССВ.