Шумът от уличния трафик01/11/2009

Шумът от уличния трафик може да има неблагоприятно влияние върху систолното артериално налягане (САН) на децата, показаха резултатите от проведеното в Берлин проучване GerES, публикувани в списание Science of the Total Environment.

В изследването GerES (German Environmental Survey for Children) е участвала репрезентативна извадка от 1048 деца на възраст от 8-14 години с нормален слух.

Артериалното налягане е било измервано в покой за период от три години, съгласно приетите указания. При домашни посещения е била регистрирана степента на всекидневен шум от околния уличен трафик (тестовете са направени пред прозорците на детските стаи).

При децата, живеещи над най-шумните градски улици, са били измерени по-високи стойности на САН със средно 1.8 mmHg (р=0.036) и на ДАН с 0.5 mmHg в сравнение с обитателите на по-тихи райони. Разлика с 10 dB(A) е била свързана с по-високо САН с 1.39 mmHg (р=0.001). Според авторите, наблюдаваният ефект се дължи на симпатикова активация (стресова реакция).

Кратката експозиция на шум е била съпроводена от значимо повишаване на САН с 1.0 mmHg (р=0.004) и на ДАН с 0.6 mm Hg (р=0.025) за всеки 10 dB(A). Степента на шум не е имала ефект върху сърдечната честота.