При пациенти със STEMI01/11/2009

При пациенти със STEMI (миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента), подложени на ресусцитация поради сърдечен арест, трябва да се извършва спешна ангиография и реваскуларизация, независимо от неврологичното състояние, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of American College of Сardiology (1).

Вътреболничната преживяемост е значимо по-добра при ресусцитираните пациенти със STEMI, при които е проведена спешна реваскуларизация непосредствено сред възстановяване на спонтанната циркулация, като тази полза се отнася и за случаите с нарушено съзнание след ресусцитацията.

Пациентите със сърдечен арест трябва да бъдат лекувани по същия агресивен начин като тези с остър STEMI без сърдечен арест, тъй като тази мярка подобрява тяхната прогноза, смятат авторите.

Проучването е ретроспективно като в него за период от пет години са били проследени 98 пациенти със STEMI, подложени на ресусцитация поради сърдечен арест, като при 77 от тях е била извършена и спешна реваскуларизация веднага след ресусцитацията (в повечето от случаите – PCI).

Данните показват, че 64% от пациентите, подложени на спешна реваскуларизация, са били дехоспитализирани живи, като при 92% е било постигнато и пълно възстановяване на неврологичния статус.

Преживяемостта е била 96% при случаите с възстановено съзнание след ареста, 93% – при тези с намален отговор към болка и други стимули и 44% – при тези с нарушено съзнание, но и при 88% от тях е настъпило пълно неврологично възстановяване.

Мултивариантният анализ е показал, че нарушението в съзнанието след преживян сърдечен арест е предиктор за повишена краткосрочна смъртност (47 пъти в сравнение със случаите с пълно неврологично възстановяване). В допълнение, жените са имали шест пъти по-висок риск за смърт, в сравнение с мъжете.

Другите рискови фактори за неблагоприятен изход са: по-напредналата възраст и забавеното време до възстановяване на спонтанната циркулация (повишена смъртност и по-лоша неврологична прогноза).

Вътреболничната смъртност е била 25% при подложените на PCI в сравнение със 76% при останалите. Като цяло, в групата на PCI и коронарна бай-пас хирургия, вътреболничната смъртност е била 42% спрямо 84% от лекуваните консервативно след сърдечния арест.

Използван източник:

1. Hosmane V., Mustafa N., Reddy V. et al. Survival and neurologic recovery in patients with ST-segment elevation myocardial infraction resuscitated from cardiac arrest. J Am Coll Cardiol 2009, 53: 409-415 http://content.onlinejacc.org