КОЛЕГИУМ01/11/2009

Диагнозата и лечението на артериалната хипертония е един от ключовите проблеми в кардиологията. През последните години бяха публикувани резултати от редица мащабни проучвания, въз основа на които през октомври бяха актуализирани европейските указания за лечение на заболяването (за подробности четете в ноемврийския брой на списание МD).

Новостите в терапията на артериалната хипертония е една от основните ни теми и в този брой на Кардио D, като за целта ви предлагаме резултатите от най-новите клинични проучвания и мета-анализи, представени на тазгодишните конгреси на American Society of Hypertension (ASH) и European Society of Cardiology (ESC).

Изводите от проведените дискусии по време на форума на ASH без съмнение ще залегнат в основата на новите американски стандарти – осмото издание на Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC8), което се очаква да бъде публикувано в началото на следващата година. Интересен е въпросът дали те ще подкрепят въведените от European Society of Hypertension долни граници на артериалното налягане от 120/70 mmHg при терапията на пациенти с хипертония.

От този брой започваме и поредица за проблемите на бременни жени със сърдечни заболявания. Първата тема е „Бременност и клапни пороци” – една област, в която данните са оскъдни и липсват мащабни проучвания. ESC започна през 2007 изследването „Бременност при пациентки със структурно сърдечно заболяване” – главно вродени сърдечни малформации, клапнa патология и кардиомиопатии. Подробна информация може да намерите на http://www.euroheartsurvey.org или на http://www.escardio.org/knowledge/ehs/survey/scheduled-surveys/pregnancy_HD_registry.htm.

Clopidogrel е важен компонент от терапията на острия коронарен синдром (ОКС) – NSTEMI, STEMI и PCI, тъй като намалява честотата на фатален изход, реинфаркт и неблагоприятни сърдечни събития. Кои медикаменти могат да намалят ефективността на clopidogrel, може да разберете от статиите в рубрика Интервенционална кардиология.

Fondaparinux е директен инхибитор на фактор Ха, чиято ефективност при NSTEMI бе доказана в проучването OASIS-5. В този брой ви запознаваме и с предимствата на медикамента при STEMI без реперфузионна терапия, установени в наскоро публикуваното изследване OASIS-6.

Ivabradine е първи представител на нов клас медикаменти – специфичен и селективен инхибитор на f (“funny”) каналите в кардиомиоцитите на синусовия възел. Информация за резултатите от проучването BEAUTIFUL може да получите в рубрика Клинична кардиология.

Синкоп – диференциална диагноза и терапевтични подходи, е другата ни публикация в този брой, която е предназначена не само за клинични кардиолози, но и за интернисти, невролози и колеги в други области на медицината.

Приятно четене на Кардио D

Д-р Ивайло Траянов