Бета-блокерите намаляват периоперативната смъртност01/11/2009

Периоперативното профилактично приложение на бета-блокери подобрява преживяемостта при пациенти със сърдечносъдов риск, като намалява почти наполовина смъртността на 30 ден и през първата година, показаха резултатите от анализ на голяма база данни на San Francisco Veterans Administration (VA) Hospital, представени през октомври на годишния конгрес на American Society of Anesthesiologists (1).

Редица проучвания през последните 15 години доказаха, че периоперативното приложение на бета-блокери намалява следоперативната смъртност, поради което тази група медикаменти бяха препоръчвани като стандарт за лечение. Публикуваното през 2007 изследване POISE обаче постави под въпрос този ползотворен ефект, след като установи повишена смъртност и честота на инсулт.

В анализа са включени данните от всички оперативни процедури (38 779) за периода 1996-2008, проведени при пациенти (средна възраст 63 години) със сърдечносъдов риск (наличие на коронарна или периферна съдова болест, или на повече от два стандартни рискови фактора).

Използваната терапия за намаляване на периоперативния сърдечен риск* е включвала стандартни дози бета-блокери (най-често atenolol и metoprolol), както и други мерки с доказан ефект за подобрение на крайния изход на пациентите.

Резултатите показват, че продължителният прием на бета-блокери намалява сигнификантно смъртността на 30 ден и през първата година (р<0.05), докато преустановяването на лечението при болни на терапия с бета-блокери увеличава почти четири пъти смъртността на 30 ден и два пъти до края на първата година (р<0.0001)!

Пациентите, на които се налага оперативно лечение, трябва да получават профилактична терапия с бета-блокери ако имат сърдечносъдов риск, е заключението на авторите.

* Терапия с бета-блокери:

– atenolol 25 mg перорално веднъж дневно; при сърдечна честота >60 удара/мин и систолно АН >120 mmHg, дозата на медикамента трябва да се титрира до ефект

– atenolol или интравенозен metoprolol в деня на операцията

– atenolol 100 mg перорално веднъж дневно за една или повече седмици следоперативно

– при данни за коронарна или периферна съдова болест, терапията с бета-блокери не трябва се преустановява

При неспособност за прием на бета-блокери:

– clonidinе 0.2 mg перорално вечерта преди операцията

– clonidinе TTS 2 дермален пластир (0.2 mg/24 часа) вечерта преди операцията

– clonidinе 0.2 mg перорално сутринта преди операцията

Приложението на бета-блокери е било дефинирано като: липса на терапия с бета-блокери; продължителна терапия (пред- и следоперативна); добавъчна терапия (бета-блокер не е приеман предоперативно, а е добавен следоперативно); преустановена терапия (прием на бета-блокер предоперативно, който е преустановен следоперативно).

Използван източник:

1. American Society of Anesthesiologists (ASA) 2009 Annual Meeting: Abstract A705. Presented October 19, 2009