Взаимодействие между carvedilol и amiodaronе може да води до брадикардия01/06/2009

Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) одобри промяна в лекарственото упътване за прилагане на carvedilol, в което се предупреждава за нежелани взаимодействия на бета-блокера с amiodarone и fluconazole.

Amiodarone и неговият метаболит desethyl amiodarone са инхибитори на чернодробния цитохром PF450 2C9 изоензим (CYP2C9) и P-гликопротеина. Във фармакокинетично проучване на 106 пациенти със сърдечна недостатъчност в Япония, комбинираното прилагане на amiodarone в ниска натоварваща и поддържаща дози е било свързано с двукаратно увеличаване на най-ниските steady-state концентрации на (S)-енантиомера на carvedilol.

FDA предупреждава, че комбинираното прилагане на amiodarone или на други CYP2C9 инхибитори (като fluconazole) с carvedilol може да усили бета-блокиращите свойства на carvedilol и да доведе до ятрогенна брадикардия или сърдечен блок. Пациентите, получаващи подобна терапия, трябва да бъдат наблюдавани внимателно за поява на нежеланото лекарствено взаимодействие, ако към единия от двата медикамента се налага да се добави вторият.

Carvedilol е показан за лечение на лека до тежка степен на хронична сърдечна недостатъчност от исхемичен или кардиомиопатичен произход, обичайно в допълнение на диуретици, ACE инхибитори или digitalis с цел подобряване на преживяемостта и намаляване на риска за хоспитализации. Той се използва също така за намаляване на сърдечносъдовата смъртност при клинично стабилни пациенти, преживяли острата фаза на миокарден инфаркт, и с левокамерна фракция на изтласкване </=40%, както и самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства за лечение на есенциална хипертония.

Amiodarone е индициран за лечение на рекурентно камерно мъждене и хемодинамично нестабилна камерна тахикардия, при която няма задоволителен отговор към адекватни дози от други антиаритмични средства или е налице непоносимост към алтернативни медикаментозни средства.

Инхибиторите на протонната помпа намаляват ефективността на clopidogrel

Пациентите, получаващи антитромбоцитна терапия с clopidogrel поради имплантирането на коронарни стентове, които взимат същевременно и инхибитор на протонната помпа (PPI), имат с над 50% по-висок риск за сърдечносъдов инцидент до края на първата година след перкутанната коронарна интервенция като този риск изглежда „клас ефект“ на PPI, показаха резулатите от кохортното ретроспективно проучване Clopidogrel Medco Outcomes (1).

PPI се назначават често в клиничната практика за превенция на гастроинтестиналните нежелани странични реакции при пациенти на антитромбоцитна терапия. Тези медикаменти намаляват ефективността на clopidogrel, тъй като потискат CYP2C19-медиирания метаболизъм на медикамента (превръщането на пролекарството в активна субстанция).

В Clopidogrel Medco Outcomes са участвали над 16 700 пациенти. При 9862 от тях не е бил назначаван PPI през цялата първа година след проведена перкутанна коронарна интервенция (PCI), докато при останалите 6828 души са прилагани esomeprazole, omeprazole, pantoprazole, lansoprazole или rabeprazole (тъй като по-малко от 300 пациенти са взимали rabeprazole, данните при тях не са били включени в анализа).

В групата на терапия с PPI е била регистрирана 1.51 пъти по-висока честота на хоспитализации поради инсулт/ТИА, остри коронарни синдроми, сърдечносъдова смърт или коронарна реваскуларизация (25.1% спрямо съответно 17.9%, p<0.0001).

„Tези резултати подкрепят хипотезата, че PPI намаляват ефектите на clopidogrel“, коментират авторите. Те препоръчват провеждането на допълнителни изследвания за потвърждаване на установената от тях връзка поради нейното важно значение за клиничната практика.

За превенция и лечение на гастроинтестиналните симптоми при пациенти на терапия с clopidogrel трябва да се прилагат алтернативни терапии като H2-рецепторни антагонисти или антиацидни средства, тъй като те не водят до значимо увеличаване на честотата на сърдечносъдовите инциденти, според новите указания на американското Общество по сърдечносъдова ангиография и интервенции (SCAI).

Използван източник:

1. Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI) 2009 Scientific Sessions http://cardiobrief.org/2009/05/06/scai-clopidogrelppi-wed-1130am