Verapamil/trandolapril (Tarka) бе свързан с нежелани лекарствени взаимодействия с някои макролиди и инжекционно злато01/06/2009

Промяна в лекарствената инструкция за прилагане на блокера на калциевите канали (verapamil HCl) и инхибитора на ангиотензин-конвертиращия ензим (trandolapril) в комбинирана таблетка (Tarka, Abbott) включва предупреждение за две нежелани лекарствени взаимодействия.

Прилагането с някои макролиди (clarithromycin и erythromycin ethylsuccinate) може да намалява метаболизма на първо преминаване през черния дроб и клирънса на verapamil, като това води до повишаване на плазмените концентрации и фармакологичните ефекти на блокера на калциевите канали.

Хипотония, брадиаритмии и лактатна ацидоза са наблюдавани при пациенти, получаващи лечение едновременно с verapamil/trandolapril и erythromycin или clarithromycin, предупреждава Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA).

Второто предупреждение е за редки нитритоидни реакции, наблюдавани при пациенти, провеждащи терапия с инжекционни златни препарати (натриев ауротиомалат) и АСЕ инхибитори, включително trandolapril. Симптомите включват зачервяване на лицето, гадене, повръщане и хипотония.

Sitaxsentan е подходяща алтернатива за лечение на пулмонална артериална хипертония

В сравнение с продължителното лечение с bosentan, sitaxsentan* води до известно допълнително подобряване на прогнозата (удължаване на преживяемостта и намалено влошаване на функционалното състояние) при пациенти с пулмонална артериална хипертония (ПАХ), показаха резултатите от клинично проучване, публикувани в списание Chest (1).

Ендотелин А и ендотелин В рецепторите медиират констрикция и пролиферация на белодробните гладкомускулни съдови клетки. Ендотелин В противодейства на тази активност като промотира освобождаването на азотен окис (NO) и простациклин от ендотелните клетки. Поради това, двойният ендотелин А и ендотелин В рецепторен антагонист, като bosentan, може да не толкова ефикасен, колкото е sitaxsentan, който е селективен ендотелин А рецепторен антагонист, е била работната хипотеза на авторите на проучването.

В оригиналното рандомизирано 18-седмично проучване STRIDE2 (Sitaxsentan To Relieve Impaired Exercice) са били директно сравнени двата медикамента, като приложението на sitaxsentan 100 mg/ден е постигнало добър профил на ефективност (подобряване на функционалния клас) и безопасност при пациенти с ПАХ.

В последвалото отворено проследяване STRIDE2х, 145 пациенти са продължили да получават sitaxsentan 100 mg еднократно дневно и 85 – bosentan 125 mg два пъти дневно.

След една година – преживяемостта в групата на sitaxsentan е била 96% в сравнение с 88% в групата на bosentan. Влошаване на клиничните резултати е наблюдавано при съответно 34% и 40%, като преустановяване на терапията поради нежелани странични действия е регистрирано при 15% и 30%.

Намаляването на смъртността и постигнатото по-добро клинично състояние е доказателство за ефективността на sitaxsentan при болни с ПАХ, коментират авторите и препоръчват да се проведе проспективно рандомизирано клинично, което да потвърди, че селективната блокада на ендотелин А подобрява крайните клинични резултати при тези болни.

Използван източник:

1. Benza R., Barst R., Galie N., et al. Sitaxsentan for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Chest 2008, 134: 775-782 http://www.chestjournal.org